INFORMACJA NA TEMAT SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z dniem 01.07.2013 r. Miasto Jordanów przejęło odpowiedzialność za cały proces począwszy od odbioru odpadów komunalnych do ich zagospodarowania. Zbiórką odpadów zostali objęci wszyscy mieszkańcy miasta.

System gospodarowania odpadami na terenie Miasta Jordanów dotyczy tylko i wyłącznie nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH oraz DOMKÓW LETNISKOWYCH.

Właściciel nieruchomości NIEZAMIESZKAŁEJ zobowiązany jest podpisać stosowną umowę na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem (firma wpisana do rejestru działalności regulowanej na terenie Miasta Jordanów) we własnym zakresie. Odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałej (np.: ze szkół, ośrodków zdrowia, sklepów, firm, etc.) odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

                                    

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Na terenie oczyszczalni ścieków na oś. Wrzosy utworzony został punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Jest on dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta we wtorki w godzinach od 900 do 1300 i w piątki w godzinach od 1400 do 1800. W PSZOK prowadzona jest zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, odpadów wielkogabarytowych, opon, zużytych baterii, przeterminowanych leków.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest prowadzony przez Firmę KOMBUD Franciszek Kowalczyk z Łętowni.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Miasta Jordanowa ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciel nieruchomości zamieszkałej wniesie na rzecz miasta. W zamian za opłatę miasto odbierze i zapewni zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona została od osoby i kształtuje się następująco:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi :

-  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są one zbierane i odbierane w sposób selektywny –  17,00zł od osoby miesięcznie,

-  za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny - 34,00zł od osoby miesięcznie.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych bez wezwania, miesięcznie, z góry za każdy miesiąc, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

- zryczałtowana opłata od domku letniskowegosposób selektywny –  170,00zł od nieruchomości rocznie,

- zryczałtowana opłata od domku letniskowegosposób nieselektywny   340,00zł od nieruchomości rocznie.

 Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli domków letniskowych bez wezwania, w terminie do 15 maja.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miasta Jordanowa lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jordanowa.

Nr konta bankowego, na który można dokonywać wpłaty za odpady komunalne: Bank Spółdzielczy w Jordanowie 63 8799 0001 0000 0000 8859 0050 Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów.

W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zostaną wyposażone:

- zamieszkałe budynki jednorodzinne w worki do gromadzenia odpadów komunalnych,

- nieruchomości wielomieszkaniowe w pojemniki gromadzenia odpadów komunalnych oraz będą miały zagwarantowane utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

 

Deklaracja

Właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do rzetelnego wypełnienia deklaracji, którą jest zobowiązany złożyć:

  1. osobiście -----> wypełnij formularz, wydrukuj i złóż w Urzędzie Miasta
  2. przesłać listownie do Urzędu Miasta Jordanowa.
  3. przesłać przez platformę ePUAP (wymagane posiadania profilu zaufanego).

DEKLARACJE DO POBRANIA:

DEKLARACJE DLA MIESZKAŃCA:

- format word

- format pdf

DEKLARACJE DLA DOMKU LETNISKOWEGO:

- format word

- format pdf

PAMIĘTAJ: Do deklaracji dołącz stosowne załączniki*

* jeżeli liczba osób zamieszkałych jest różna od ilości zameldowanych.


 INFORMACJA DLA WYPEŁNIAJĄCYCH FORMULARZ:

Przy wypełnianiu formularza deklaracji, pole:

  • "Adres skrytki ePUAP" - wypełniają tylko osoby wysyłające deklarację za pośrednictwem skrzynki podawczej e-PUAP np. /jkowalski/skrytka, w pozostałych przypadkach tego pola nie wypełniamy.
  • "Nr działki" - wypełniają tylko osoby nie posiadające nr nieruchomości

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta Jordanowa w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku nie złożenia deklaracji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo przypadku wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta Jordanowa określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Decyzja ta podlega dochodzeniu w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).

Regulamin utrzymania porządku i czystości w Mieście Jordanów - pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektowa Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej, przyjęty stosowną uchwałą przez Radę Miasta Jordanowa, określa szczegółowo zasady utrzymania porządku i czystości w Mieście Jordanów m.in.:

- odpady komunalne segregowane należy gromadzić w workach lub pojemnikach oznaczonych w sposób ujednolicony jak poniżej:

BRĄZOWY

z przeznaczeniem na BIOODPADY (odpadki kuchenne stałe, skorupki jaj, odpadki z ryb, odpadki z mięsa i drobne kości, skorupki z orzechów, resztki owoców i warzyw, zepsuta żywność, filtry do kawy i herbaty z zawartością, kwiaty i pozostałości roślin, liście, trawa, przycięte części drzew i krzewów, ręczniki papierowe, papier toaletowy, serwetki, popiół drzewny, małe zwierzęce odchody z trocinami, itp.),


SZARY

z przeznaczeniem na ODPADY POZOSTAŁE (worki z odkurzacza, sznurki i wstążki, kobiece artykuły higieniczne, pieluchy, zużyta wata, waciki, lustra, szkło zbrojone, szkło płaskie, spodki, ceramika, popiół z węgla i koksu, niedopałki papierosów, śmieci, itp.),


ŻÓŁTY

z przeznaczeniem na PLASTIK, METAL, TEKSTYLIA (plastikowe butelki po napojach, środkach czystości, środkach zmiękczających tkaniny, płynach do prania, środkach do pielęgnacji ciała,metalowe puszki po żywności, napojach, karmie dla zwierząt, inne opakowania metalowe, opakowania tetrapack (wielomateriałowe), zużyte ubrania, buty, tworzywa sztuczne, plastikowe opakowania, po produktach spożywczych, opakowania z papieru powlekanego, opakowania po słodyczach, ciastkach, owocach, opakowania po mrożonkach, małe opakowania ze styropianu itp.)

NIEBIESKI

gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, papier szkolny, biurowy, książki torebki papierowe, tektura i kartony,


ZIELONY

z przeznaczeniem na SZKŁO (butelki i szklane opakowania po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek), szklane opakowania po kosmetykach, inne opakowania szklane itp),

UWAGA:

Od stycznia 2015 roku obowiązują kody kreskowe, które należy naklejać na worki lub pojemniki. Dla każdego koloru worka przeznaczony jest oddzielny kod.

Karty z kodami należy odbierać w Urzędzie Miasta Jordanowa w pokoju nr 8 codziennie w godzinach pracy urzędu.

W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe zostaną wyposażone w worki lub pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz będą miały zagwarantowane utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

 odpady 1

odpady 2

Podmiot realizujący odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

W roku 2019 podmiotem realizującym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Miasta Jordanów jest Firma KOMBUD Franciszek Kowalczyk Łętownia.

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości:

- PUK "EMPOL" Sp. z o.o. - RIPOK Tylmanowa,

- ZUO Firmy IB w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ,

- Sortownia - Zakład Zagospodarowania Odpadów K. Ujejskiego 341,32-400 Myślenice.

- Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka

Osiągnięte poziomy recyklingu

- w 2012 roku – 12% (wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2012 wynosił 10%),
- w  2013 roku -  16% (wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2013 wynosił 12%),
- w 2014 roku -  15% (wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2014 wynosił 14%),
- w 2015 roku – 30,5% (wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2015 wynosił 16%),
- w 2016 roku – 39,1% (wymagany  do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia za rok 2016 wynosił 18%).

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł:
- za rok 2012 – 0% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2012 r. wynosi 30%).
- za rok 2013 – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2013 r. wynosi 36%).
- za rok 2014 -  0% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2014 r. wynosi 38%).
- za rok 2015 – 0% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2015 r. wynosi 40%).
- za rok 2016 – 100% (wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami za 2016 r. wynosi 42%).

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniosło:
- rok 2012 – 7% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 75%).
- rok 2013 – 4% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50%).
- rok 2014 – 8% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50%).
- rok 2015 – 7,6% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 50%).
- rok 2016 - 0% (dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w % wynosi 45%).

DOKUMENTY DO POBRANIA:


UCHWAŁY RADY MIASTA JORDANOWA:

  1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na  terenie Gminy Miasto Jordanów.
  2. Uchwała w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Jordanowa
  4. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  5. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.