UWAGA od 1 lipca 2020 wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2020/2021 należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie ul. 3 Maja 2, 34-240 Jordanów zgodnie z Uchwałą Nr XVI/138/2020 Rady Miasta Jordanowa z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Jordanów..

 1. Informacje dotyczące stypendium szkolnego

Wnioski o stypendium szkolne z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Jordanowa (pokój nr 12) do 15 września 2019 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2019 roku.

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – obecnie jest to kwota 528 zł.

Do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym załącza się zaświadczenia bądź oświadczenia o wysokości dochodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego osoba ubiegająca się o stypendium szkolne ma obowiązek udokumentować ten fakt ze wskazaniem ilości hektarów przeliczeniowych. Kwota dochodu z 1 hektara przeliczeniowego wynosi obecnie 308 zł.

Do dochodu przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego nie wlicza się:

 • świadczenia wychowawczego „500 +”,
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 • zasiłku celowego,
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
 • wartości świadczeń w naturze,
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Podstawowe świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendium szkolne – przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 1. Informacje dotyczące zasiłku szkolnego (losowego)

Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w Urzędzie Miasta Jordanowa (pokój nr 12) w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny jest drugim po stypendium świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, które może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. O ile stypendium przyznaje się, gdy trudna sytuacja materialna ucznia i rodziny ma charakter trwały, to zasiłek może przysługiwać uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, klęska żywiołowa itp.).Ponadto, w odróżnieniu od stypendium, jest świadczeniem jednorazowym – pomocą nadzwyczajną.

Podstawową przesłanką warunkującą przyznanie zasiłku jest zdarzenie losowe powodujące trudną sytuację materialną ucznia – bez wystąpienia zdarzenia losowego zasiłek nie może być przyznany.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.