ZARZĄDZENIE Nr 46/2023
Burmistrza Miasta Jordanowa
 z dnia 31 października 2023 r.


w sprawie: ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Miasta Jordanowa do 2030 roku


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 i 4 i ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz.U. 2023 r. poz.1259 z późn.zm.), uchwały nr XLII/379/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Jordanowa do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji oraz Uchwały nr XV/126/2016 Rady Miasta Jordanowa z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Jordanowa
zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ogłasza się konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt Strategii Rozwoju Gminy Miasta Jordanowa do 2030 roku
2. Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie projektu, o którym mowa w ust. 1.
§ 2.
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Miasta Jordanowa do 2030 roku podlega konsultacjom:
1) z mieszkańcami Miasta Jordanowa ,
2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie Miasta organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
3) z sąsiednimi gminami
4) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
§ 3.
Ogłoszenie wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji będzie dostępne od dnia
8 listopada 2023 r.:
1) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Jordanowa,
2) na stronie internetowej Miasta Jordanowa,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jordanowa
§ 4.
1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 8 listopada 2023r. do 13 grudnia 2023r.
2. Nieprzekazanie opinii w terminie, o którym mowa w ust. 1 oznacza rezygnację z jej przedstawienia.
§ 5.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:
1) pisemnej – poprzez przesłanie wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, o których mowa w § 2 pkt 3-4,
2) pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – poprzez wskazanie uwag i opinii do projektu strategii za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego wraz z projektem strategii w terminie wskazanym w § 4 ust. 1, w następujący sposób:
a) w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa 34-240 Jordanów Rynek 1 , poprzez złożenie formularza w Sekretariacie,
b) pocztą na adres Urzędu Miasta Jordanowa 34-240 Jordanów Rynek 1 (decyduje data wpływu do urzędu),
c) za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez system ePUAP na adres skrytki Urzędu Miasta Jordanowa : /43yycb05ux/skrytka – za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu).
d) poprzez system konsultacji społecznych dostępny pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl,
Na kopercie (lub w tytule emaila) należy wpisać „Konsultacje Strategia 2030” .
3) Ustnej lub pisemnej podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się w dniu: 17 listopada 2023 r. w budynku Urzędu Miasta Jordanowa .
§ 6.
Za organizację i koordynację konsultacji społecznych oraz opracowanie ich wyników jest Izabela Klimala, pracownik Urzędu Miasta Jordanowa, tel. 18 26 91 705 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
§ 7.
1. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag.
2. Sporządza się sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające co najmniej informacje o:
1) przedmiocie i celu konsultacji,
2) terminie realizacji konsultacji,
3) mieszkańcach i innych podmiotach zaangażowanych w konsultacje, w tym o liczbie osób i/lub organizacji uczestniczących w konsultacjach,
4) przebiegu i wykorzystanych formach konsultacji,
5) wynikach konsultacji (zgłoszonych opiniach i uwagach oraz propozycjach zmian) wraz z uzasadnieniem uwzględnienia lub nieuwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji (ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem).
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji:
1) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Jordanowa ,
2) na stronie internetowej Miasta Jordanowa,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jordanowa.
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zarzadzenie nr 46_2023 w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu …(pdf, 104.03KB)