Zarządzenie Nr 38/2024

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 04.03.2024 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę   

                                                          

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.), oraz Uchwały  Nr XLV/441/2024  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  26 lutego  2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy mienia komunalnego oraz na odstąpieniu od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia  

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.