Aktualności

Informujemy, że w m. Jordanów prowadzona jest inwestycja projektowania i budowy gazociągu na odcinku od Kościoła w kierunku ul. Banacha i ul. Św. Anny oraz na odcinku wzdłuż drogi krajowej (ul. 3 Maja) od galerii handlowej do działki na wysokości Blachotrapezu.

Prace projektowe prowadzi Firma WOLIMEX z Limanowej.

Kontakt: tel. 18 33 76 100 wew. 214

Biuro projektowe pracuje w godz. 700 - 1500

Zaproszenie

 

przedstawicieli organizacji pozarządowych do składania kandydatur  do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej

w gminie Miasto Jordanów

 

Burmistrz Miasta Jordanowa  w związku z art. 9a ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych   podmiotów działających  na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,  których działalność statutowa opiera się na przeciwdziałaniu przemocy domowej do składania kandydatur do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.  

Zespół interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Miasto Jordanów  realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego jest obowiązkowy.

Zgodnie z art. 9a ust. 13 Ustawy o przeciwdziałania przemocy domowej: „Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych”.Oferty prosimy zgłaszać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jordanowie  lub pocztą na adres Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. 3 Maja 2,  34-240 Jordanów  w terminie do 15.09.2023 r. Dokumenty złożone lub nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.


Wymagane dokumenty:

1.   Pisemny wniosek,

2. Wypis ze statutu organizacji pozarządowej dokumentujący działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W przypadku większej liczby zgłoszeń, wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe  oraz inne podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,  o których mowa w art. 9a                 ust. 5 ustawy w Zespole Interdyscyplinarnym zostanie przeprowadzony przez Burmistrza Miasta Jordanowa.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dnia 6 września 2023 r. (środa) o godz. 08.00

 

w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Rady Miasta Jordanowa

 

 

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 • Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za I półrocze 2023 r.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego.
 • Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
 • Sprawy bieżące.

Jordanów, 30.08.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

Dnia 5 września 2023 r. (wtorek) o godz. 13.30 w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 

 Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 • Informacja nt. przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2023 roku w zakresie dz.: 750 rozdz. 75075 „Promocja”
  i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz.: 801 „Oświata
  i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.
 • Prezentacja działalności Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina”.
 • Prezentacja działalności Niepublicznego Przedszkola „Balonik”.
 • Podsumowanie obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej.
 • Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  29.08.2023 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

Dnia 4 września 2023 r. (poniedziałek) o godz. 14.00,

 

w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1,
w sali obrad - pok. nr 10, odbędzie się posiedzenie

 

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  
Rady Miasta Jordanowa

 

 

 

 

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 • Informacja nt. wykonania budżetu Miasta Jordanowa za
  I półrocze 2023 r. w zakresie działów: 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego dla Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Miasto Jordanów.
 • Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji
 • Inne sprawy bieżące

Jordanów,  28.08.2023 r.