Dnia 16 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się  XLII Sesja Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad sesji: 
  
   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
   2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
   3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
   4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny. 
   5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Jordanów za rok 2022, - debata na przedstawionym Raportem.
   6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Jordanowa.
   7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2022 rok. 
         1) sprawozdanie finansowe Miasta Jordanowa za rok 2022,
         2) sprawozdanie Burmistrza Miasta Jordanowa z wykonania budżetu za 2022 r.,
         3) informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Jordanowa,
         4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022,
         5) stanowisko wynikające z wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa dotyczące absolutorium za rok 2022,
         6) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku w sprawie absolutorium Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa,
         7) opinie Komisji Rady Miasta
         8) dyskusja,
         9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.

    8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
   11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Jordanowa do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków na terenie Miasta Jordanowa.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego.
   14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Jordanów.
   15. Opinia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Jordanowa za rok 2022.
   16. Wolne wnioski i informacje.
   17. Zamknięcie sesji.