SE.0050.31.2024

ZARZĄDZENIE NR 31/2024

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 08.02.2024 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko Podinspektor w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy – Eko-doradca Urzędu Miasta Jordanowa

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) oraz art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.530), zarządzam, co następuje:

§1.

Ogłaszam  nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy – Eko-doradca  Urzędu Miasta Jordanowa

§2.

Wymagania wobec kandydata oraz warunki naboru zostały określone
w ogłoszeniu o naborze w formie konkursu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3.

Ogłoszenie o naborze zostaje poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jordanowa.

§4.

Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko Podinspektora
w Referacie Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy – Eko-doradca Urzędu Miasta Jordanowa powołuje Burmistrz Miasta Jordanowa.

§5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. kadr Urzędu Miasta Jordanowa.

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.