Aktualności

"Wykład „Media a mózg”. Poprowadzi mgr Maria Jaworska-Trzop.  

Żyjemy w czasach, w których korzystanie z mediów takich jak telewizja czy Internet jest bardzo powszechne. Ich użytkownikami są już małe dzieci. Ciężko jest nam wyobrazić sobie życie bez tych środków masowego przekazu. Jednak czy zdajemy sobie sprawę z tego jaki one mają wpływ na nas i na nasze dzieci? Jak oddziałują na mózg, a przy tym też na nasze zdrowie psychiczne? Podczas wykładu prelegentka udzieli odpowiedzi na to pytanie bazując na wiedzy naukowej oraz osobistym doświadczeniu w pracy z młodzieżą. Przekaże też kilka praktycznych wskazówek jak zachować zdrową równowagę w tej kwestii.

Jak zwykle będzie ciepła herbatka ziołowa i mała degustacja :) 

Zapraszamy!"

 

Pozdrawiam, Maria Jaworska-Trzop

 

 

Bez tytułu

 

Szanowni Państwo

 

Do 14 grudnia 2023 trwają konsultacje w sprawie projektu aktualizacji ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń  na paliwo stałe – między innymi pieców wolnostojących i kominków na drewno

Niestety w proponowanych w projekcie zmianach widać wyraźny wpływ lobby przeciwników używania drewna jako paliwa. Tego samego lobby, które w Polsce w powiązaniu z alarmami smogowymi odpowiada za liczne zakazy i ograniczenia eksploatacji kominków na drewno wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza.

Jak wiemy drewno jest najtańszym, lokalnym i najłatwiej dostępnym źródłem energii a jednocześnie paliwem odnawialnym. Drewno zastępuje importowane paliwa co prowadzi do wzrostu zatrudnienia w regionie przy pracy w lasach, pozyskiwaniu i przetwórstwie drewna. Pracownicy zatrudnieni w regionie wydają zarobione pieniądze w regionie. Import paliw powoduje odpływ pieniędzy z regionu.

Urządzenia na drewno są niezastąpione w sytuacjach kryzysowych lub w braku dostępu do innych źródeł energii.

W załączeniu przesyłamy opinię naszego stowarzyszenia w sprawie tych konsultacji.

Więcej informacji o tych konsultacjach znajdziecie Państwo na stronach:

https://takdlabiomasy.pl/EkoprojektEU/

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13687-Efektywnosc-energetyczna-wymogi-dotyczace-ekoprojektu-dla-miejscowych-ogrzewaczy-pomieszczen-na-paliwo-sta%C5%82e-przeglad-_pl

Prosimy o zamieszczenie informacji o konsultacjach na stronach internetowych gminy.

Głos w konsultacjach można poddać do 14 grudnia 2023

W razie wszelkich pytań pozostajemy do dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego ze specjalistą OSKP d/s uchwał antysmogowych:

Wojciech Perek

tel: 664 111 609

W imieniu Zarządu i Członków

Piotr Batura

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „KOMINKI i PIECE”

 

Załącznik: Stanowisko OSKP

AGP.6721.1.2023                                                                                                                                                                                   Jordanów, 23.11.2023 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, 1506, 1597) w związku z art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) oraz art. 39 ust. 1 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), a także w nawiązaniu do podjętej przez Radę Miasta Jordanowa Uchwały Nr XL/354/2023 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 1.12.2023 r. do 22.12.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, w godzinach pracy urzędu oraz przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jordanowa na stronie internetowej: www.bip.malopolska.pl/umjordanow.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się 11.12.2023 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany studium. Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. 

Uwagi do projektu studium oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko  mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Jordanowa (ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, ustnie do protokołu, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2024 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Jordanowa.

Burmistrz Miasta Jordanowa

 

 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jordanowa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Jordanowie znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://www.jordanow.pl/index.php/rodo

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy

 

 

          W dniu 22 listopada 2023 r. mija piąty rok kadencji, w której pełnie zaszczytna funkcję Burmistrza Miasta Jordanowa. Jak co roku, pragnę Państwu przedstawić najważniejsze informacje związane z poczynionymi działaniami w poszczególnych obszarach dotyczących Naszego miasta.

Na 2023 rok zaplanowano zakończenie najważniejszych inwestycji prowadzonych na terenie Jordanowa. Do głównych zadań w tym zakresie można zaliczyć :modernizacje infrastruktury drogowej, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej oraz budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kolejowej. Przyjęte założenia na ten rok udało się zrealizować, a nowopowstała infrastruktura już służy mieszkańcom i osobom odwiedzającym nasze okolice.

Największym zadaniem inwestycyjnym, do którego długo się przygotowywaliśmy zarówno pod względem finansowym jak i logistycznym była modernizacja infrastruktury drogowej. Dzięki pozyskanym środkom z funduszy budżetu państwa udało się wyremontować lub wykonać przebudowę ulic: ul. Krasińskiego, ul. Gen. Maczka – boczną, ul. Słowackiego, ul. Konopnickiej, ul. Św. Anny, ul. Jana Pawła II, ul. Mickiewicza oraz trzy mosty
w ciągu ul. Batalionów Chłopskich, ul. Malejowskiej, osiedla Zagrody i kładkę dla pieszych prowadzącą do nowopowstałego skateparku i boiska sportowego. Zadanie to obejmowało wiele odcinków dróg, chodników oraz infrastruktury towarzyszącej w tym wymianę kanalizacji deszczowej. Trudność w realizacji zadania polegała na jego rozproszeniu oraz czasie realizacji, który trwał 6 miesięcy. Dzięki dobrej współpracy z wykonawcami oraz mieszkańcami poszczególnych ulic zadanie to udało się zakończyć z sukcesem z czego bardzo się cieszę, gdyż kwestie infrastruktury drogowej obrałem jako priorytet do wykonania w obecnej kadencji. Pozostając przy drogach należy wskazać, iż na bieżąco były wykonywane również na terenie miasta remonty ubytków, czyszczenie fos, rowów oraz odnowiono oznakowania dróg. W tym miejscu należy również wspomnieć o dużym zadaniu prowadzonym przy współpracy z Powiatem Suskim tj. przebudowę ul. 3 maja w stronę Bystrej Podhalańskiej, którą w dużej części na swoim odcinku finansuje Miasto Jordanów. Owocna była także współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przy doświetleniu przejść dla pieszych, co ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu i mieszkańców. Wspólnie z Nadleśnictwem Myślenice podjęliśmy działania polegające na budowie drogi gminnej. Łączne nakłady na inwestycje drogowe wyniosły ok 11 milionów.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej to kolejne ważne zadanie inwestycyjne jakie realizowane jest na terenie miasta. W ramach prac wykonywane są docieplenia budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródeł ciepła oraz oświetlenia na energooszczędne
i ekologiczne oraz montaż odnawialnych źródeł energii (fotowoltaiki). Zadanie to w dłuższej perspektywie przyczyni się do znacznych oszczędności związanych z eksploatacją budynków oraz po jego skończeniu obiekty zyskają nowy wygląd. Do termomodernizacji wybraliśmy obiekty, które najbardziej służą społeczności w tym budynki: szkół, ośrodka zdrowia, ujęcia wody, urzędu, budynek po bibliotece. Są to obiekty, które od lat były zaniedbane i wymagały natychmiastowych prac naprawczych. Obiekty te oprócz elementów termomodernizacyjnych wpływających pozytywnie na koszty ich utrzymania nabiorą również odpowiedniego wyglądu co pozytywnie wpłynie na obraz naszego miasta. Całość prac zakończy się w bieżącym roku, a koszt zadania to prawie 9 mln złotych.

Po czterech miesiącach ciężkiej pracy zakończono i oddano do użytkowania skatepark wraz z placem zabaw i infrastrukturą towarzyszącą przy
ul. Kolejowej. Teren zyskał całkowicie nowe oblicze, a miasto zyskało obiekt sportowo – rekreacyjny, którego brakowało i który cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci oraz młodzieży. W ramach prac wykonano takie elementy skateparku jak quarter pipe, funbox z grindboxem czy bank ramp, tyrolke, huśtawki czy domek wspinaczkowy. Każdy z tych elementów musiał być starannie zaprojektowany i skonstruowany z myślą o bezpieczeństwie użytkowników, zgodnie z odpowiednimi normami

i przepisami. Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą była możliwa dzięki otrzymaniu środków z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich i stanowi część większego projektu związanego z rozbudową bazy sportowo-rekreacyjnej naszego miasta. Skatepark
z placem zabaw jest ogólnodostępny, a w jego sąsiedztwie znajduje się wyremontowany parking oraz otwarte w zeszłym roku boisko piłkarskie typu orlik ze sztuczną nawierzchnią.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem mijającego okresu były wydarzenia kulturalne oraz społeczne, które miały miejsce na terenie Jordanowa.
Do największych z nich można zaliczyć „Dni Ziemi Jordanowskiej”, które przyciągły dużą liczbę odbiorców i były połączone ze 100-leciem piłkarstwa
w Jordanowie. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym osobom w przygotowanie wyżej wskazanych obchodów. W ramach pozyskanych funduszy przy współpracy z Prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Jordanowskiej Panem Stanisławem Bednarzem ukazała się książka jego autorstwa Jordanów odkrywany na nowo wędrówki i opowieści. Premiera książki miała miejsce 11 listopada i zostanie na długo zapamiętana jako wydarzenie w którym wzięło udział mnóstwo osób. Bardzo się cieszę, iż taka książka powstała. Gratuluje Panu Stanisławowi mistrzowskiego opracowania. Jeżeli piszemy o wydarzeniach kulturalnych to w tym miejscu trzeba wskazać dzień 1 września br., w którym to został odsłonięty drugi mural w Jordanowie na fasadzie budynku szkoły podstawowej upamiętniający Bohaterów Września 1939 r. Wydarzenie to przyciągnęło wiele osób i odbiło się echem jako kolejny element upamiętnienia historycznego i promocji miasta. Również wydarzenia, które miały miejsce w budynku Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców przy ul. Rynek 2 gdzie swoją siedzibę ma Ośrodek Kultury i Biblioteka Miejska cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Liczne koncerty, operetki, teatry, spotkania i prelekcje historyczne oraz wydarzenia kulturalne - przyciągały bardzo dużo osób.

Warto wspomnieć o działaniach w zakresie ekologii, które zostały docenione przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie nagrodą w tegorocznej edycji konkursu ekoLiderzy

Obecnie realizujemy w szkole podstawowej oraz przedszkolu zadanie finansowane z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Część 2) Fundusz Ekologii pt. EKO - Pracownie dla najmłodszych.

W ramach współpracy z licznymi organizacjami pożytku publicznego, które funkcjonują na naszym terenie nadal wspieram ich działalność. Dzięki dotacjom z budżetu miasta udało się zorganizować i zrealizować zadania wykonywane między innymi przez Jordanowski HUFIEC, chór Bel Canto, OSP Jordanów, LKS Jordan Jordanów, Związek Podhalan oraz stowarzyszenia edukacyjne i sportowe działające przy szkole podstawowej.
Wraz z przedstawicielami Rady Seniorów uczestniczyłem w zagranicznym wyjeździe studyjnym organizowanym przez fundacje MiLA, którego celem było pogłębienie współpracy oraz przekazanie doświadczeń.

Podsumowując piąty rok kadencji należy również wskazać plany na kolejny rok oraz cele, które będziemy chcieli realizować. We wrześniu br. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Jordanów a Wojewodą Małopolskim na budowę żłobka publicznego na terenie naszego miasta. Taki obiekt pozwoli na zorganizowanie odpowiedniego a zarazem bezpiecznego miejsca dla maluchów. Zakupione też zostaną wszystkie niezbędne elementy wyposażenia posiadające odpowiednie atesty, aby nasze dzieci były bezpieczne a rodzice czuli,
ze powierzają dzieci w dobre ręce. Ponadto placówka będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zadanie będzie realizowanie dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 1,2 mln zł w ramach programu „Maluch+ 2022-2029". Planowany termin zakończenia zadania to III kwartał 2024 roku. Na przyszły rok zaplanowane jest również kolejne zadanie inwestycyjne związane z modernizacją infrastruktury drogowej. Kolejne odcinki dróg zyskają nową nawierzchnie, a środki na ten cel w kwocie 6.650.000,00 zł pozyskane zostały
w ramach 8 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Również w ramach środków pozyskanych z budżetu państwa planowana jest dalsza renowacja i adaptacja sal nieużytkowych znajdujących się
w budynku przy ul. Rynek 2. Wskazana inwestycja pozwoli rozbudować bazę ofertowanych przez CKiBM zajęć oraz wpłynie na komfort użytkowania placówki.

W powyższym podsumowaniu pokrótce przedstawiłem Państwu najważniejsze zadania i inicjatywy, które w bieżącym roku miały miejsce. Mimo trudnego okresu spowodowanego wojną za naszą wschodnią granicą i wywołanym tym zawirowaniem na arenie geopolitycznej z roku na rok coraz więcej udaję się wykonać na terenie naszego miasteczka. Wiele jeszcze jest do zrobienia natomiast wspólnie możemy małymi krokami osiągnąć cel.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój naszego miasta. Radnym, Dyrektorom placówek, Stowarzyszeniom i instytucją oraz mieszkańcom za współpracę. Razem możemy bardzo wiele zdziałać a wspólny dialog w zakresie spraw, które dotyczą wszystkich mieszkańców pozwoli na osiągnięcie założonych celów.

Dziękuje za zaufanie!

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

Ogłoszenie

 

Dnia 24 listopada 2023 r. (piątek) o godz. 8.00 w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1, w sali obrad pok. nr 10 odbędzie się

posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Miasta Jordanowa

 

 

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 • Rozpatrzenie wniosku z dnia 13 listopada 2023 r. w spawie dostosowania statutu Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa do znowelizowanej Ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
  o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie wojewódzkim.
 • Rozpatrzenie petycji z dnia 31 października 2023 r.
  w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej reparacji od Niemiec za szkody wyrządzone w czasie II Wojny Światowej.
 • Rozpatrzenie petycji z dnia 15 listopada 2023 r. w przedmiocie zmiany w regulaminie Strefy Płatnego Parkowania oraz
  w regulaminie Parkingów Płatnych Niestrzeżonych.
 • Rozpatrzenie petycji z dnia 16 listopada 2023 r. w przedmiocie o zatwierdzenie wniosku Suwerena RP o publikację oświadczenia w sprawie fuzji PKN ORLEN z PGNiG i przesłanie go do wymienionych we wniosku instytucji.
 • Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  17.11.2023 r.