O G Ł O S Z E N I E

dnia 12 lipca 2023 r. (środa) o godz. 10.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa

odbędzie się

VIII SESJA    II kadencji

MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW

MIASTA  JORDANOWA

 

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Wystąpienie kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Miejskiej Rady Seniorów.

6. Wolne wnioski, dyskusja.

7. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca

Miejskiej Rady Seniorów

Anna Czech