XV Sesja Rady Miasta Jordanowa

Kategoria
Aktywność Rady Miasta
Termin
2020-05-28 13:00

Dnia 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

XV Sesja Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
  3. Uczczenie 30 rocznicy pierwszych w Polsce demokratycznych wyborów samorządowych.
  4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
  5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności za okres międzysesyjny.
  6. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta i Komisji Rady Miasta Jordanowa.
  7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury za 2019 r.
  8. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Miejskiej za 2019 r.
  9. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.
  10. Sprawozdanie z wykonania zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.
  11. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta Jordanowa w roku 2019.
  12. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z wykonania zadań własnych za 2019 rok.
  13. Opinia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Jordanowa za rok 2020.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2020 rok.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
  19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Miasta Jordanowa.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości.
  22. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
  23. Wolne wnioski i informacje.
  24. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 14.05.2020 r.

 
 

Terminy

  • 2020-05-28 13:00
 

Wspierane przez iCagenda