Dnia 22 października 2020 r. (czwartek) o godz. 14.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

XVIII Sesja Rady Miasta Jordanowa,

na  którą   zapraszamy  mieszkańców

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności za okres międzysesyjny.
 5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja na temat działalności wychowawczo – opiekuńczo – dydaktycznej Przedszkola Miejskiego za rok szkolny 2019/2020.
 7. Informacja na temat działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2019/2020.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli stołówki przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1685K Pcim –Łętownia – Jordanów ul. Gen Maczka w Jordanowie”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jordanowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Jordanowa.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2021.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (w obszarze ul. Rapaczówka).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (obręb miasta).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 14.10.2020 r.


 Do pobrania protokoły z głosowania:

ico pdf