Nabór pracowników


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:

Aneta Syrek   zamieszkała w Jordanowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka wykazała się bardzo dobrym przygotowaniem teoretycznym z przepisów prawa wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Posiada dużą wiedzę ogólną i specjalistyczną w zakresie zadań realizowanych na ww. stanowisku.

 
Jordanów dnia 17.08.2022r.

                                                                                                        Burmistrz    
Andrzej Malczewski


Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - 
Podinspektor ds. kadr, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Jordanowa.


Burmistrz Miasta Jordanowa unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wymiarze I etatu: podinspektor ds. kadr, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i archiwum zakładowego Urzędu Miasta Jordanowa. ogłoszonego Zarządzeniem nr 37/2022 w dniu 13.07.2022 r. z przyczyn organizacyjnych wynikających z art. 12.2 oraz 16 u.o.p.s  (Dz.U.2022.530) oraz § 5 Regulaminu Naboru Pracowników na Wolne Stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Jordanowa stanowiącego załącznik do zarządzenia  nr 32/2015 z 20 kwietnia 2015r.

 

                                                                                                 Burmistrz Miasta
Andrzej Malczewski

 Jordanów 17.08.2022r.

 Wykaz kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor ds. kadr, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i archiwum zakładowego Urzędu Miasta Jordanowa.

1.  Agnieszka Grzybacz - zam. Jordanów
2.  Katarzyna Galas - zam. Toporzysko
3.  Sabina Lisowicz - zam. Ropa


 Burmistrz Miasta
Andrzej Malczewski

Wykaz kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. księgowości i obsługi ekonomiczno-administracyjnej systemu gospodarki odpadami i zasobu mieszkaniowego w Referacie Inwestycji,
Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Jordanowa

1.  Aneta Syrek - zam. Jordanów
2.  Katarzyna Galas - zam. Toporzysko


 Burmistrz Miasta
Andrzej Malczewski

Zarządzenie NR 37/2022
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 13.07.2022 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko - podinspektor ds. kadr, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i archiwum zakładowego Urzędu Miasta Jordanowa 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2022 r.poz. 559, 583.) oraz art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530.), zarządzam, co następuje:

§1.

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. kadr, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i archiwum zakładowego Urzędu Miasta Jordanowa.

§2.

Wymagania wobec kandydata oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze w formie konkursu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3.

Ogłoszenie o naborze zostaje poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa.

§4.

Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. kadr, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i archiwum zakładowego Urzędu Miasta Jordanowa, powoła Burmistrz Miasta Jordanowa odrębnym zarządzeniem.

§5.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

 §6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                Burmistrz Miasta Jordanowa
                                                                       Andrzej Malczewski                                         

  

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Nr 37/2022 Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 13.07.2022 r.

Burmistrz Miasta Jordanowa
Ogłasza Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Jordanowa
Rynek 1, 34-240 Jordanów

Stanowisko: Podinspektor ds. kadr, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i archiwum zakładowego Urzędu Miasta Jordanowa 

 
       1. Wymagania niezbędne na stanowisku:

a) obywatelstwo polskie;
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe (preferowane administracyjne);
f) co najmniej 2 letni staż pracy;

Na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.

g. Znajomość regulacji prawnych, w szczególności:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy;
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

      2. Dodatkowe wymagania:

a) wysoka kultura osobista;
b) biegła obsługa komputera (pakiet Office);
c) umiejętność pracy w zespole;
d) chęć podnoszenia swoich kwalifikacji;
e) samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność;
f) umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego;
g) staż pracy w jednostkach administracji publicznej;
h) prawo jazdy kat. B.

      3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)       gospodarowanie funduszem wynagrodzeń oraz racjonalne  gospodarowanie etatami,

2)       obsługa  kadrowo-personalna pracowników Urzędu:

a)       prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, akt osobowych pracowników oraz kierowników i dyrektorów jednostek  organizacyjnych,
b)       przygotowywanie umów o pracę, rozwiązania stosunku pracy, awansowania pracowników itp.,
c)        kierowanie pracowników na badania wstępne i kontrolne,
d)       przygotowywanie materiałów umożliwiających  podejmowanie czynności  z zakresu prawa pracy,
e)       organizowanie szkoleń  i doskonalenia zawodowego  pracowników oraz ich planowanie,
f)        zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen  kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
g)       przygotowywanie projektów planów urlopów  wypoczynkowych,
h)       przygotowywanie i wydawanie  świadectw pracy i zaświadczeń,
i)        kompletowanie  wniosków o przyznanie renty lub  emerytury dla pracowników Urzędu,
j)        przygotowanie niezbędnej dokumentacji w celu naliczenia kapitału  początkowego,

3)       przygotowywanie wniosków wynikających z uprawnień  pracowniczych /wysługa lat, nagrody jubileuszowe, dodatki  specjalistyczne, odprawy/,

4)       prowadzenie bieżącej ewidencji  czasu pracy i rozliczanie nadgodzin,

5)       prowadzenie rocznej karty ewidencji obecności w pracy  dla pracowników Urzędu,

6)       prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy,

7)       sporządzanie projektów zakresów czynności  i odpowiedzialności dla pracowników Urzędu,

8)       zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  nowo przyjętych pracowników na podstawie umowy o pracę  i umów zlecenia,

9)       zgłaszanie do ZUS zmian o zatrudnieniu, bądź zmian osobowych pracowników Urzędu,

10)    opracowanie i wysyłanie do GUS sprawozdawczości  o stanie zatrudnienia, czasie pracy itp.,

11)    współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zawierania umów o staże absolwenckie, prace interwencyjne i roboty publiczne,

12)    prowadzenie dokumentacji osób odbywających staż, praktyki zawodowe i studenckie,

13)    zamawianie pieczęci urzędowych oraz prowadzenie rejestru,

14)    przygotowywanie  dokumentacji dotyczącej  konkursów na stanowiska urzędnicze, oraz na kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych,

15)    prowadzenie dokumentacji osób odbywających służbę przygotowawczą  kandydatów na urzędników  samorządowych,

16)    realizacja zadań w zakresie służby wojskowej i współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień poprzez:

a)       przygotowanie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej polegającej,
b)       sporządzanie rejestrów oraz list stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej,
c)        wysyłaniu wezwań celem zgłoszenia się do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
d)       udział w organizowaniu kwalifikacji wojskowej,
e)       prowadzenie czynności wyjaśniająco-poszukiwawczych wobec osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,
f)        prowadzenie i aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej, wykonywanie zadań wynikających z trybu doręczania kart powołania
  i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej,
g)       reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

17)    realizowanie zadań w zakresie obrony, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego poprzez:

a)   opracowanie i aktualizacja dokumentacji "zestawów zadań" przewidzianych do realizacji w poszczególnych okresach gotowości obronnej oraz wykonywanie zadań obronnych
 wynikających z obowiązujących aktów normatywno-prawnych,
b)   opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania miasta, a także stosownych programów obronnych,
c)    opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia Gminy na potrzeby obronne oraz realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Burmistrz Miasta zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
d)   opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru,
e)   nadzór nad realizacją zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych,
f)    opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej oraz przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
g)   opracowywanie rocznych planów świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych oraz planu świadczeń osobistych i etatowych /doraźnych/ świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonywania w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny, a także innych niezbędnych w tym zakresie dokumentów,
h)   uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb Sił Zbrojnych i obrony cywilnej przekazywanych przez organy wojskowe upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej lub organy obrony cywilnej,
i)     czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi oraz tworzenie formacji cywilnej oraz jej współpraca z organami społecznymi i  zakładami pracy,
j)     planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej oraz sporządzenie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań obrony cywilnej,
k)   opracowywanie planów obrony cywilnej Miasta, organizowanie szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
l)     udzielanie pomocy w realizacji przysposobienia obrony młodzieży szkolnej przygotowywanie i zapewnianie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania, organizowanie realizacji przedsięwzięć zwiększających  stopień ochrony zakładów pracy oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przed działaniem środków rażenia,
m)  współpraca z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie udzielania pomocy ludności poszkodowanej,
n)   planowanie i realizacja wydatków na zadania obrony cywilnej,
o)   przygotowywanie nakazu obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju oraz prowadzenie ewidencji wykonywanych świadczeń,
p)   opracowywanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności,
q)   prowadzenie magazynu obrony cywilnej,
r)    wykonywanie innych zadań określonych w przepisach, a w szczególności przez Szefa Obrony Cywilnej,
s)    realizacja zadań wynikająca z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w ramach Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
opracowywanie i aktualizacja Planów Reagowania Kryzysowego oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,
t)    obsługa administracyjna Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
u)   przygotowywanie projektów zarządzeń o ewakuacji ludności z obszarów zagrożonych klęskami żywiołowymi,

18)    przygotowanie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta oraz Komisji wynikających z zakresu działania zespołu,

19)    obsługa archiwum zakładowego.

    4. Warunki pracy:

1) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat;
2) Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
3) Bezpośredni kontakt z klientami;
4) Praca w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów (budynek piętrowy bez windy);
5) Praca na stanowisku obok pracy biurowej obejmuje także wyjazdy;
6) Pierwsza umowa na czas określony, następnie możliwość jej przedłużenia lub zawarcia umowy na czas nieokreślony, w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (nie dłuższy niż 6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

    5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Jordanowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, poniżej 6%.

    6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV);

2) list motywacyjny;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

5) oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam że nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”;

6) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z wzorem załączonym do ogłoszenia;

8) ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem (poświadczenia może dokonać osoba składająca dokumenty).

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

    7. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :

 • w zamkniętej kopercie  w siedzibie Urzędu (ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów pok. Nr 5- sekretariat) lub
 • pocztą elektroniczną w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub
 • pocztą na adres: Urząd Miasta Jordanowa ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów

z dopiskiem: ”Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. kadr, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i archiwum zakładowego Urzędu Miasta Jordanowaw terminie do dnia 25.07.2022 r. do godz. 10.00.

 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta w Jordanowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

    8. Inne informacje:

 • Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu;
 • Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:

- I etap- analiza formalna dokumentów;
- II etap- merytoryczna ocena kandydatów, która będzie składać się z rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu kwalifikacyjnego,

 • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo (na podany adres) o terminie przeprowadzenia II etapu.
 • Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.malopolska.pl/umjordanow)
  oraz na tablicy Informacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa,
 • Dokumenty kandydatów zawierające braki albo oferty, które wpłyną po wskazanym w ogłoszeniu terminie  można będzie odebrać osobiście (za potwierdzeniem) w Urzędzie Miasta Jordanowa w pokoju nr 8 w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa.

Załączniki:

 1. Obowiązek informacyjny przy rekrutacji  w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


  Do pobrania:
  1. Obowiązek informacyjny przy naborze (pdf 141KB)
  2. Zgoda na przetwarzanie danych (pdf 133KB)