Rada Miasta

O g ł o s z e n i e

Dnia 26 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 15.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

 

L SESJA  RADY  MIASTA  JORDANOWA,

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Miasta Jordanowa
  w roku 2023.
 6. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta Jordanowa w roku 2023.
 7. Raport z wykonania zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa
  z organizacjami pozarządowymi w roku 2023.
 9. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 12. Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Jordanowa do 2030 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody z jednego z drzew - świerk pospolity obejmującego zespół drzew zlokalizowanych w otoczeniu parku wokół dworu na Chrobaczym w Jordanowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.
 16. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta i Komisji Rady Miasta za 2023 rok.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Podziękowania za pracę w kadencji 2018-2024.
 19. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 19.03.2024 r.

Ogłoszenie

Dnia 26 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.00, w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się XLIX SESJA  RADY  MIASTA  JORDANOWA,

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.

 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.

 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej przez Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM” w ramach realizacji zadania publicznego Miasta Jordanowa.

 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2023.

 7. Informacja Komendanta Komisariatu Policji na temat „Analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Jordanowie za okres 2023 roku”.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2024 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy mienia komunalnego.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  „Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Jordanów na lata 2023-2026”.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi położonej przy części ul. Rynek w Jordanowie kategorii drogi publicznej gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w  Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” z siedzibą w Suchej Beskidzkiej.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2024 roku”.

 19. Wolne wnioski i informacje.

 20. Zamknięcie sesji.

 Jordanów, dnia 19.02.2024 r.

Ogłoszenie

Dnia 29 stycznia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

XLVIII Sesja Rady Miasta Jordanowa

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2024 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta Jordanowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 października 2023 roku o podjęcie uchwały z poparciem reparacji od Niemiec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 listopada 2023 r. w przedmiocie zmiany w regulaminie Strefy Płatnego Parkowania oraz w regulaminie Parkingów Płatnych Niestrzeżonych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 16 listopada 2023 roku o zatwierdzenie wniosku Suwerena RP o publikację oświadczenia ws. fuzji PKN ORLEN z PGNiG i przesłanie go do wymienionych we wniosku instytucji.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 22.01.2024 r.