O g ł o s z e n i e

Dnia 26 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 15.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

 

L SESJA  RADY  MIASTA  JORDANOWA,

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 5. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Miasta Jordanowa
  w roku 2023.
 6. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta Jordanowa w roku 2023.
 7. Raport z wykonania zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa
  z organizacjami pozarządowymi w roku 2023.
 9. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej w Jordanowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 12. Podjęcie uchwały w spawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Jordanowa do 2030 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody z jednego z drzew - świerk pospolity obejmującego zespół drzew zlokalizowanych w otoczeniu parku wokół dworu na Chrobaczym w Jordanowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej.
 16. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta i Komisji Rady Miasta za 2023 rok.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Podziękowania za pracę w kadencji 2018-2024.
 19. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 19.03.2024 r.