Dnia 19 maja 2021 r. (środa) o godz. 9.00
w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2021 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków na terenie Miasta Jordanowa.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Miasta Jordanowa.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2021.
  - Wytypowanie dwóch przedstawicieli Rady Miasta do prac w Zespole koordynującym budżet obywatelski.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Jordanowa.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa (zmiana tekstowa nr 1).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Miasta Jordanowa.
 10. Sprawy bieżące.

Jordanów, 14.05.2021 r.