W ramach działań w zakresie poprawy jakości powietrza, w tym ograniczania niskiej emisji, która jest głównym źródłem szkodliwych pyłów w powietrzu, upoważnieni przedstawiciele Urzędu Miasta Jordanowa będą przeprowadzać kontrolę palenisk w domach indywidualnych. Kontrole prowadzone będą na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w ramach realizacji obowiązku wynikającego z zapisów Programu Ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego i tzw. "uchwały anty-smogowej".

Powyższe akty prawa miejscowego zobowiązują do przeprowadzenia określonej ilości kontroli palenisk domowych, w każdej gminie województwa małopolskiego. W trakcie czynności weryfikowany będzie rodzaj wykorzystywanego opału, jego jakość i sposób składowania. W sytuacji wykazania spalania odpadów, taki proceder zgłaszany jest na Policję celem ukarania w trybie mandatowym. Równolegle właściciele nieruchomości informowani będą o zapisach uchwały antysmogowej w tym o terminach wymaganej wymiany kotłów na paliwa stałe, niespełniających norm emisji.

Czego nie wolno palić!!!

Z zakazu spalania śmieci zdajemy sobie sprawę chyba wszyscy. Ale co można rozumieć jako śmieci? Oczywiście wszelakie odpady powstające w gospodarstwie domowym, np. pampersy, butelki, folie, reklamówki, opakowania po jogurtach, puszki, stare ubrania, buty, obierki, opakowania po farbach/lakierach, opony. Nie każdy ma świadomość, że nie wolno też spalać zabrudzonych, pomalowanych, impregnowanych desek – nie ma znaczenia czy były pomalowane wczoraj czy dziesięć lat temu. Meble i ich fragmenty to też odpady – nie wolno wrzucać ich do pieca! Spalać nie wolno też gazet,  kolorowych tekturowych opakowań (np. herbacie czy ciasteczkach), opakowań wielomateriałowych oraz bielonego papieru. 

Co ważne, należy też zwrócić uwagę na jakość spalanego węgla i drewna. Drewno nie może mieć wilgotności większej niż 20% (powinno być sezonowane min. 2 lata), natomiast w węglu frakcja o uziarnieniu 0-3 mm nie może przekroczyć 15% - wyklucza to możliwość spalania mułów, flotów i drobnego miału.

Zgodnie z przepisami (art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska) kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli. W szczególności dotyczy to umożliwienia kontrolującemu dokonania czynności, do których jest uprawniony, tzn.:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Natomiast zgodnie z art. 225 Kodeksu karnego: Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.