Jordanów, dnia 01.07.2022 r.

Miasto Jordanów

Rynek 1

34-240 Jordanów

1.Identyfikator postępowania miniPortal: b8b4f1a8-4af8-4bc1-81cc-1d74a5a5f1fe

Wykonawcy w postępowaniu  Nr IRG.271.1.9.2022

Informacja Z Otwarcia Ofert

Zamawiający na podstawie art. 222 ust 5 ustawy  z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) informuje, że do upływu terminu składania ofert, w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, którego przedmiotem jest Wykonanie dedykowanego oświetlenia dla przejść dla pieszych w formie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach inwestycji pn. „Poprawa brd  na przejściach dla pieszych w Rejonie   Miasta Jordanowa”, złożona została następująca oferta:

Nazwa wykonawcy:

ELDREAM Mariusz Podoba
Siedziba: ul. Bukowska 70, 32-050 Skawina

Cena oferty: netto: 315 200,00 PLN (słownie : trzysta piętnaście tysięcy dwieście 00/100 zł netto
VAT: 72 496,00 zł PLN (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć 00/100 zł
brutto: 387 696,00 zł ( słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100)

Długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia:  72 mcy

Informacje o kwocie , jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :

Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 222 pkt 4ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: : 270 000,00 zł brutto /słownie : dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100/ (informacje o  kwocie Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed upływem terminu otwarcia ofert) .