Dnia 1 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 11.00
w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się
XXXII Sesja Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków na terenie Miasta Jordanowa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta Jordanowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na targowiskach na terenie gminy Miasto Jordanów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Jodanów pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinasowanie zdania pn. „Modernizacja drogi powiatowej 1683K Jordanów i Toporzysko”.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.