Dnia 28 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

XV Sesja Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad sesji:

 

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie porządku obrad sesji.
 • Uczczenie 30 rocznicy pierwszych w Polsce demokratycznych wyborów samorządowych.
 • Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
 • Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności za okres międzysesyjny.
 • Sprawozdanie z działalności Rady Miasta i Komisji Rady Miasta Jordanowa.
 • Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury za 2019 r.
 • Sprawozdanie z działalności Biblioteki Miejskiej za 2019 r.
 • Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.
 • Sprawozdanie z wykonania zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.
 • Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta Jordanowa w roku 2019.
 • Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z wykonania zadań własnych za 2019 rok.
 • Opinia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Jordanowa za rok 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2020 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Miasta Jordanowa.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 14.05.2020 r.


 Do pobrania protokoły z głosowania:

ico pdf