Dnia 17 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00
w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1, w sali obrad - pok. nr 10 odbędzie się
posiedzenie Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej  Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej Powiatowi Suskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Jordanowa w 2022 roku”.
  6. Informacja na temat funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Jordanowie za rok 2021.
  7. Sprawy bieżące.

Jordanów,  14.02.2022 r.