Jordanów, 28.04.2022 r.

W związku z postawieniem informacji o zamknięciu wjazdu z ul. Nad Skawą na ul. Hajdówka pragnę Państwu przedstawić stan faktyczny oraz działania podejmowane przez mnie w ostatnim czasie mające na celu dopełnienie procedur prawnych w stosunku do drogi publicznej – ul. Nad Skawą.

 

W 2014 roku Spółka Valvex S.A. jako użytkownik wieczysty działek stanowiących część ul. Nad Skawą wystąpiło z wnioskiem do Miasta Jordanowa o nabycie w drodze darowizny gruntów położonych między ul. Kolejową a budynkami Ujęcia Wody na rzece Skawa. W tym zakresie w 2014 roku Rada Miasta Jordanowa podjęła stosowną uchwałę, w której wyraziła wolę na nabycie przedmiotowych gruntów po dokonaniu przez Spółkę Valvex S.A. regulacji stanu prawnego polegającego na geodezyjnym podziale działek. Warto podkreślić, iż na wniosek Spółki Valvex S.A. decyzją Burmistrza Miasta Jordanowa nr RA.6831.7.2015 GiZN z dn. 30.03.2015 r. (data ostateczności: 19.04.2015 r.) zatwierdzono podział działek jednocześnie wskazując, iż położone są w terenach dróg publicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo użytkowania wieczystego działek wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna. W ostatnim czasie jako Burmistrz Miasta wystąpiłem z wnioskiem do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej o ujawnienie w księdze wieczystej praw Miasta do działek wydzielonych pod drogi publiczne celem uzgodnienia stanu ujawnionego w księgach z rzeczywistym stanem prawnym. Wniosek pozostaje procedowany. Czynność taka powinna być wykonana już w roku 2015. Niezależnie od powyższego w październiku 2017 roku została zawarta między Miastem Jordanowem a Spółką Valvex S.A. umowa o korzystanie z drogi, za które Miasto ponosiło miesięczne opłaty. Na skutek dokonanego przez Spółkę Valvex S.A. wypowiedzenia umowa ta z dniem 30.06.2022 r. wygaśnie.

 

Wszelkie podjęte przez mnie działania mają na celu jednoznaczne uregulowanie kwestii związanych z możliwością zapewnienia niezakłóconego korzystania z drogi. Droga ta stanowi istotny element komunikacji dla dużej części mieszkańców Miasta i bez wątpienia jej zamknięcie nie jest możliwe. Przypuszczalnie podjęte przez Miasto działania mogły wywołać skutek jakim jest postawienie rzeczowej informacji o zamknięciu wjazdu na ul. Hajdówka, niemniej pozostawały konieczne dla prawnego uregulowania zaistniałej sytuacji. W mojej ocenie postawienie takiej informacji – w świetle wydanej w dniu 30.03.2015 r. decyzji zatwierdzającej podział działek pod drogę publiczną i jej skutków prawnych  jest bezpodstawne i wprowadza poczucie niepokoju wśród osób korzystających z drogi.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski