Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdrożył dla gmin z małopolski program “Ciepłe Mieszkanie”.
Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Program jest skierowany do właścicieli lokali w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystających z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe.

Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu lokalu mieszkalnego albo podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane: demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła (wyłącznie w przypadku wymiany źródła ciepła); zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym, zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym, dokumentacja projektowa.

Więcej informacji o programie:  https://www.wfos.krakow.pl/cieple-mieszkanie/

Właścicieli lokali mieszkalnym zainteresowanych skorzystaniem z programu prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Miasta w Jordanowie do dnia 07.11.2022 r. (pok. Nr 4a).


cieple.mieszkanie