Dnia 7 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 14.00

w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie

 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:

   1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
   2. Informacja nt. programu obchodów Dni Ziemi Jordanowskiej.
   3. Informacja na temat działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Delta” oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.
   4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2022 r. w zakresie: dz. 750 rozdz. 75075 „Promocja” i rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”, dz. 801 „Oświata i wychowanie”, dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”. 
   5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Jordanów.
   6. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  31.05.2023 r.