Ogłoszenia i komunikaty

W związku z pismem z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. profilaktyki jodowej uprzejmie informuję, iż w razie wystąpienia skażenia radiacyjnego w ciągu maksymalnie 8 godzin należy przyjąć preparat ze stabilnym jodem.
Po ogłoszeniu alarmu tabletki na terenie Miasta Jordanowa będą dystrybuowane w dwóch punktach z podziałem na poszczególne ulice:

Punkt  1 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie, ul. Kolejowa 7, 34-240 Jordanów - ulica: 3 Maja, Babiogórska, Banacha, Batalionów Chłopskich, Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego, Borowikowa, Hajdówka, Jana Pawła II, Kolejowa, Lawendowa, Mickiewicza, Nad Skawą, Przemysłowa, Przykiec, Rapaczówka, Różana, Rynek, Skotnica, Słoneczna, Świętej Anny, Zacisze, Zagrody, Zakopiańska

Punkt  2 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Jordanowie, ul. Konopnickiej 2, 34-240 Jordanów - ulica: Generała Maczka, Komunalna, Konopnickiej, Krasińskiego, Kopernika, Malejowska, Osiedle Wrzosy, Piłsudskiego, Spytka Jordana, Leśna, Sosnowa, Słowackiego

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski



 

W załączniku poniżej ulotka preparatu firmy G.L.Pharma z informacją dla pacjenta:
Ulotka (pdf, 4MB)

Ogłoszenie o uruchomieniu naboru wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć polegających na wymianie w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (Plan Rozwojowy), za realizację której odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. będzie można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” - z zakresu wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933 i 1155) jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli:

  1.  jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu;
  2. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270);
  3. jest pełnoletnia.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru i warunkach przyznawania wsparcia znajdują się w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1830) oraz Regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja: A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu; Część inwestycji: Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych.
Informacje na temat tego działania można również znaleźć na stronie internetowej ARiMR
https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-rolnych

Więcej informacji na temat inwestycji, za realizację których odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi można znaleźć na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rolnictwo/krajowy-planu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci


Materiały:
1. Rozporządzenie​_ws​_wymiany​_pokryć​_dachowych​_KPO. (pdf 0.35MB)
2. Regulamin​ wyboru przedsięwzięć - wymiana​_pokryć​_dachowych​ (pdf 0.28MB)

Informacja  dla mieszkańców

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej - Wydział Środowiska przypomina, że w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. "Program zwiększenia wykorzystania energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego- Solary, fotowoltaika, Pompy ciepła" trwa rozliczanie wpłaconych zaliczek mieszkańców, którzy podpisali umowę z Powiatem Suskim oraz zamontowali instalacje solarne i fotowoltaiczne w latach 20119-2021.

Mieszkańców (właścicieli nieruchomości) prosimy o zgłaszanie się do:


Starostwa Powiatowego- Wydział Środowiska
Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5b,pok.112 (I piętro)
w godzinach od 8:00 do 14:00 - w dni robocze


wraz z:
   a) dowodami osobistymi (pełnomocnictwami)
   b) numerem rachunku bankowego, na który zostanie przekazana ewentualna nadpłata.

Bliższe informacje na stronie internetowej www.eko.powiatsuski.pl oraz pod numerem tel.33 8757 931



Z poważaniem

Z up. Starosty Suskiego
dr inż. Paweł Dyrcz
Naczelnik Wydziału Środowiska

Żywiec, dnia 19.09.2022 r.


KR.ZUZ.5.4210.2.56.2022.MP

INFORMACJA

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.)
Dyrektor Zarządu Zlewni w Żywcu informuje, że na wniosek Miasta Jordanów, działającego przez Pana Mirosława Macioszek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych obiektów budowlanych w ramach budowy skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jordanowie na działce o nr ewidencyjnym 3980/10 obręb 0001 Jordanów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.


z up. Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu
p.o. Zastępcy Dyrektora
Mariola Stwora
/dokument podpisany elektronicznie/


Do pobrania: informacja (pdf, 616 kB)

W związku w wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw uprzejmie informuje, iż wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie (ul. 3 Maja 2) na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać do dnia 30 listopada 2022 r. 

Więcej informacji udzielą Państwu pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 18 267 55 73

Poniżej link do wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001974/O/D20221974.pdf


Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

Podkategorie