Ogłoszenia i komunikaty

Harmonogram szczepień

Przyspieszenie rozpoczęcia zapisów na szczepienia kolejnych roczników chętnych zapowiedział we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień.

Zgodnie z przedstawionymi we wtorek zapowiedziami od poniedziałku 12 kwietnia ruszą zapisy na szczepienia osób urodzonych w 1962 roku.

W kolejnych dniach możliwość zapisania się na szczepienie będzie poszerzana o kolejne roczniki zgodnie z następującym harmonogramem.
 • Wtorek, 13 kwietnia: rocznik 1963.
 • Środa, 14 kwietnia: rocznik 1964.
 • Czwartek, 15 kwietnia: rocznik 1965.
 • Piątek, 16 kwietnia: rocznik 1966.
 • Sobota, 17 kwietnia: rocznik 1967.
 • Poniedziałek, 19 kwietnia: rocznik 1968.
 • Wtorek, 20 kwietnia: rocznik 1969.
 • Środa, 21 kwietnia: rocznik 1970.
 • Czwartek, 22 kwietnia: rocznik 1971.
 • Piątek, 23 kwietnia: rocznik 1972.
 • Sobota, 24 kwietnia: rocznik 1973.

Dworczyk zapowiedział również, że prawdopodobnie od maja ruszą zapisy na szczepienia dla wszystkich chętnych, niezależnie od daty urodzenia.

Wywóz szamb przez spółkę wodociągi

Spółka Wodociągi Jordanowskie informuje mieszkańców, że od wtorku 30 marca 2021 roku będzie świadczyła usługi wywozu nieczystości płynnych z terenu miasta Jordanowa.

Zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. Przyłączenie do kanalizacji nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania formalne i techniczne określone w przepisach odrębnych.

Wywóz nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych winien następować w sposób systematyczny, określony szczegółowo w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jordanowa. Ponadto właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania faktu korzystania z usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wykonywanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w niniejszym zakresie lub wpisanych do rejestru działalności regulowanej, a także do okazania umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgłoszeń można dokonywać pod numerem telefonu: 18-26-75-389 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00- 15:00.

Opłata za odbiór 1m3  nieczystości to 46 zł/brutto.

Szambowóz spółki wodociągi Jordanowskie

Nieczynny PSZOK

W dniu 2 kwietnia 2021 - piątek punkt zbiórki selektywnych odbioru odpadów (PSZOK) będzie nieczynny

Za utrudnienia przepraszamy.

Zamknięcie Urzędu

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Interesantów, jak również pracowników Urzędu Miasta Jordanowa wprowadza się od dnia 29.03.2021 r. ograniczenia w działalności Urzędu do działań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, pozostających w kompetencji tut. Urzędu tj . rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę lub z właściwym referatem.

Pozostałe zadania Urząd realizował będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę Klientów.

ZARZĄDZENIE NR 17/2021
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 26.03.2021 r.

Na podstawie § 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021, poz. 512) zarządzam co następuje:

 §1.

 1. Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Interesantów, jak również pracowników Urzędu Miasta Jordanowa wprowadza się od dnia 29.03.2021 r. ograniczenia
  w działalności Urzędu do działań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, pozostających w kompetencji tut. Urzędu, a wynikających z 21 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021, poz. 512). Działania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych będą wykonywane po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę lub z właściwym referatem.
 2. Poza zadaniami, o których mowa w ust. 1 powyżej, Urząd realizował będzie pozostałe zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę Interesantów.
 3. Wprowadzony zostaje (do odwołania) zakaz swobodnego wstępu Interesantów do siedziby Urzędu, przy czym powyższy zakaz nie dotyczy spraw, o których mowa jest
  w ust. 1 powyżej, jeżeli osobista wizyta w Urzędzie pozostaje konieczna, a działanie niemożliwe do podjęcia za pośrednictwem drogi elektronicznej lub korespondencyjnej.
 4. W przypadku prowadzonych postępowań zmierzających do udzielenia zmówienia publicznego, sesje otwarcia ofert przeprowadza się w siedzibie Urzędu, bez udziału przedstawicieli oferentów w drodze transmisji on-line. Przed przeprowadzeniem transmisji podaje się informację o jej terminie.
 5. Przyjmowanie wszelkiej korespondencji kierowanej do Urzędu odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, elektronicznych form komunikowania lub poprzez umieszczenie korespondencji (w zaklejonych kopertach) w skrzynce znajdującej się na zewnątrz, przed siedzibą Urzędu.
 6. Udzielenie odpowiedzi na skierowane do Urzędu podania następuje w drodze korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.
 7. Kontakt w bieżących sprawach prowadzonych przez Urząd możliwy jest wyłącznie
  w drodze telefonicznej, elektronicznej lub korespondencyjnej.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez publikację w BIP Urzędu Miasta Jordanowa, stronie internetowej Miasta Jordanowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

obsługa po wcześniejszym umówieniu telefonicznyczym

W związku ze wzrostem liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, klientów Urzędu Miasta oraz pracowników od dnia 24.03.2021 r. bezpośrednia obsługa interesantów będzie odbywała się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 18 26 91 700.

Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą, aby osobiste załatwianie spraw, ograniczyć do tych, które są niezbędne i najbardziej pilne, a wszystko, co jest możliwe załatwiać telefonicznie, drogą elektroniczną (email, EPUAP) lub korespondencyjnie.

O wszelkich zmianach dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski