Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 6.02.2024


Roboty budowlane: Utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Miasto Jordanów w miejscowości Jordanów

 

 

 

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn „Utworzenie 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji żłobka w gminie Miasto Jordanów w miejscowości Jordanów.” realizowane w związku z uczestniczeniem w realizacji projektu FERS współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+, w ramach priorytetu 2 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, obejmujące:

- Roboty ziemne i przygotowawcze tj. wykucia z muru ościeżnic stalowych, rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, humusowanie, prace przy wykopach
- wykonanie fundamentów, schodów, ścian żelbetowych
- wykonanie izolacji pionowych, poziomych
- Roboty żelbetowe i murowe tj. wykonanie ścian zewnętrznych przegród pionowych, stropu, belek, podciągów i wieńcy, płyty stropowej
- wykonanie pokrycia dachowego wraz z konstrukcją, izolacje cieplne pionowe i poziome. Montaż rynien dachowych, obróbki blacharskie, montaż rynien dachowych i rur spustowych
- wykonanie stropodachu z ociepleniem, izolacjami, membraną EPDM
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wewnętrznej
- wykonanie tynków i okładzin ścian wewnętrznych, montaż podokienników
- izolacje podposadzkowe, wykonanie podłogi i posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych, wykonanie okładzin z płytek kamionkowych
- montaż poręczy schodowych
- wykonanie gładzi gipsowych, gruntowanie i malowanie
- Wykonanie elewacji ścian zewnętrznych, przygotowanie podłoża oraz tynkowanie, licowanie ścian zewnętrznych płytkami klinkierowymi, obróbki blacharskie
- wykonanie chodników z kostki brukowej wraz z podbudową, posadzki z płyt betonowych gresowych na podkładach wraz z odwodnieniem
-wykonanie kanalizacji deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji hydrantowej i wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej
- Rozbiórka sieci elektrycznej kablowej 3x0,4kV, 15kV, budowa sieci elektrycznej kablowej 3x0,4kV, 15kV
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, montaż wentylacji mechanicznej, zastosowanie systemów PPOŻ., wykonanie instalacji odgromowej, komputerowej LAN, montaż opraw
-wyposażenie pomieszczeń w akcesoria i urządzenia
- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego

W związku z tym, że prace będą wykonywane przy czynnym obiekcie Przedszkola Miejskiego , w którym prowadzone sa zajęcia zgodnie z charakterem placówki , wszystkie prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie zakłócać funkcjonowania placówki, w tym wydzielonego zewnętrznego parkingu. Prace uciążliwe dla uczniów i personelu należy prowadzić w budynku w dniach lub godzinach wolnych od zajęć.
Budowany obiekt wraz z istniejącym przedszkolem utworzą zespół budynków ze wspólnymi instalacjami.
Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
Roboty budowlane – kod CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
2. Realizacja zamówienia winna być wykonana na warunkach ściśle opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wynagrodzenie ma zawierać koszty pobierania i badania próbek wskazanych w STWIORB jak również koniecznych wynikających z polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, wytyczenie geodezyjne zakresu prac, przygotowanie i organizację terenu budowy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, opracowanie planu BIOZ.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy podmiotowi uprawnionemu do unieszkodliwiania odpadów oraz o dostarczenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego tę czynność (Karta przekazania odpadów).
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do niniejszego SWZ.

1) Prowadzenie robót ma odbywać się na warunkach ściśle opisanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2) załączona do SWZ dokumentacja techniczna przedstawia realizację docelowego zamierzenia budowlanego.

9. Wykonawca, winien udzielić pełnej (tj. na materiały i robociznę) gwarancji na przedmiot zamówienia objęty zakresem zamówienia na okres wskazany w ofercie Wykonawcy. Najkrótszy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego : 60 miesięcy (podanie niższego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty).Najdłuższy okres gwarancji, uwzględniany przy ocenie ofert : 84 miesięcy.
10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna.
UWAGA:
Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 99 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażania zawarte w SWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne.
12.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a. sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b. obsługa geodezyjna – wytyczenie, obsługa w trakcie realizacji robót, inwentaryzacji powykonawczej.
c. na każde żądanie Zamawiającego – okazywanie w stosunku do wykazanych materiałów certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną,
d. uzyskanie wyników prób, badań i odbiorów zezwalających na użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
e. doprowadzenie do placu budowy mediów niezbędnych do wykonania robót,
f. przygotowanie i likwidacja zaplecza budowy z zasilaniem w wodę, energię, usuwanie nieczystości ,
g. ustawienie niezbędnych wymaganych ogólnymi przepisami BHP, P.Poż. prawa budowlanego, stref bezpieczeństwa, zabezpieczeń, ogrodzeń, , znaków, tablic, osłon itp.,
h. ubezpieczenie budowy.

 

Szczegóły do pobrania  w załączniku: Pobierz plik IRG.271.1.2.2024.zip