Logotyp UE

Jordanów, dnia 12.02.2020 r.

MIASTO JORDANÓW
Rynek 1
34-240 Jordanów


Wykonawcy w postępowaniu


Nr IRG.271.1.1.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 209 r. poz. 1843, z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Otwarcie ofert w postępowaniu na: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Miasta Jordanów” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 Ochrona środowiska, Działanie 5.2Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr.
odbyło się w dniu 12.02.2020 r. o godz. 12:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 402 872,00 zł brutto

 1. 1. Nazwa wykonawcy PUPH „OTECH” Sp. z o.o., ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice
  Cena oferty (zł brutto) 551 123,76 zł
  Termin realizacji do 30 września 2020 r.
  Gwarancja 72 miesiące
  Warunki Płatności 30 dni
 2. Nazwa wykonawcy Konsorcjum firm MAJER PIOTR MAJERSKI lider, Personel Group Sp. z o.o., ul. Miechowity 1/60, 31-475 Kraków
  Cena oferty (zł brutto) 463 095,00 zł
  Termin realizacji do 30 września 2020 r.
  Gwarancja 120 miesięcy
  Warunki Płatności 30 dni
 3. Nazwa wykonawcy NOWATOR Sp. z o.o., 34-745 Spytkowice 722 a
  Cena oferty (zł brutto) 563 340,00 zł
  Termin realizacji do 30 września 2020 r.
  Gwarancja 72 miesiące
  Warunki Płatności 30 dni