Ogłoszenie

 

Dnia 21 marca 2024 r. (czwartek) o godz. 14.00, w Urzędzie Miasta Jordanowa – Rynek 1,  w sali obrad - pok. nr 10, odbędzie się posiedzenie

Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Jordanowa

 

 

 

Porządek obrad Komisji:

 • Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody z jednego z drzew - świerk pospolity obejmującego
  zespół drzew zlokalizowanych w otoczeniu parku wokół dworu na Chrobaczym w Jordanowie.
 • Informacja na temat funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie w roku 2023.
 • Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z realizacji zadań
  z zakresu wspierania rodziny na terenie Miasta Jordanowa w roku 2023.
 • Raport z wykonania zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2023.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji za 2023 rok.
 • Sprawy bieżące.

Jordanów,  15.03.2024 r.