Zarządzenie Nr 63/2023

BURMISTRZA MIASTA JORDANOWA

z dnia 27.12.2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   

                                                          

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.),

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do sprzedaży stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia 

                                                                                                                                                                                                              

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

Jordanów, dnia: 27.12.2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr   63/2023

Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia: 27.12.2023 r.   

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Miasta Jordanowa na podstawie  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami

/t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344  z późn.zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży:

 

Lp.

 

Obr.

 

Położenie nieruchomości

 

Numer

KW

 

  Numer działki 

 

 

Powierzchnia działki

w ha

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego   

 

 

Opis nieruchomości

 

 

Minimalna cena nieruchomości   

netto

 

1

Jordanów

Jordanów

ul. Malejowska

KR1B/00005042/2

działka nr 5448/4         

0.0010

teren zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym o symbolu z planu UC 8 

działka nr 5448/4         

2 348,00 złotych

2

Jordanów

Jordanów

ul. Malejowska

KR1B/00005042/2

działka nr 5448/5        

0.0064

teren zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym o symbolu z planu UC 8 

działka nr 5448/5        

15 027,50 złotych

3

Jordanów

Jordanów

ul. Malejowska

KR1B/00005042/2

działka nr 5448/8        

0.0008

teren zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym o symbolu z planu UC 8 

działka nr 5448/8        

1 878,50 złotych

4

Jordanów

Jordanów

ul. Malejowska

KR1B/00005042/2

działka nr 5448/6        

0.0037

teren zabudowy usługowej o charakterze komercyjnym o symbolu z planu UC 8 

działka nr 5448/6        

8 688,00 złotych

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa 

od dnia 28.12.2023 r. do dnia 20.01.2024 r.