Zarządzenie Nr 1/2024

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 03.01.2024 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

                                                          

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.), Uchwały Nr XLVII/426/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2023 r              w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym. 

 § 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                 

BURMISTRZ

MIASTA JORDANOWA

Andrzej Malczewski