Ogłoszenia i komunikaty

Logo Ratusz

Uprzejmie informuję, iż w dniu 12.06.2020 r., Urząd Miasta Jordanowa będzie nieczynny. W nagłych przypadkach pełniony będzie dyżur telefoniczny pod numerem: 515 783 835.

Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski

Logo ratusz

Szanowni mieszkańcy!

Rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Jordanowa przez moją osobę. Był to również okres, w którym kontynuowane były zadania inwestycyjne z lat poprzednich jak i realizowane były całkiem nowe przedsięwzięcia. Ubiegły rok był również czasem, w którym przygotowano dokumentacje techniczne umożliwiające w przyszłości wykonanie inwestycji, które wpłyną na dalszy rozwój naszego Miasta.

Szanowni Państwo, realizując ustawowy obowiązek, wynikający z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) prezentuję Raport o stanie Gminy Miasta Jordanów za rok 2019.

Raport jest zbiorem danych i informacji pozyskanych z zasobów Urzędu Miasta Jordanowa, przetworzonych na potrzeby tego dokumentu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Jordanowa w 2019 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy
i budżetu obywatelskiego.

Opracowany Raport zawiera ważne dla Miasta Jordanowa obszary działalności, takie jak: finanse miasta, inwestycje w mieście i inne zadania remontowe, warunki życia mieszkańców (infrastruktura techniczna: wodociągi, kanalizacja, drogi, transport, gospodarka niskoemisyjna), rewitalizację, zagospodarowanie przestrzenne, problemy społeczne, oświatę, kulturę.

Raport jest podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Miasta Jordanowa.

Jestem przekonany, iż przedstawiony dokument w formie Raportu o stanie Miasta Jordanowa za 2019 rok dostarczy wiele informacji o działaniach jakie miały miejsce na terenie miasteczka, jak i przedstawi wyzwanie jakie czekają Nas wszystkich w kolejnych latach.

Przekazuję Państwu niniejszy dokument zachęcając jednocześnie do wspólnej dyskusji nad reportem.

Raport do pobrania ico pdf.

Szkolenie rezerwy

Szkolenie dla rezerwistów oraz dla osób, dla których będzie to pierwszy kontakt z Siłami Zbrojnymi.

SOW MAŁOPOLSKA

Oddział Małopolski PFRON informuje, że 29 maja 2020 roku w SOW - Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej Polsce zarejestrowano aż 107 tys. wniosków. W naszym województwie liczba wszystkich zarejestrowanych i roboczych wniosków wynosiła ponad 7,5 tysiąca. Wnioski wciąż napływają i ich liczba cały czas wzrasta.

Logo ratusz

W dniu 28 maja 2020 roku Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały Nr 760/20 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-039/19, 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 213 KB) dokonał wyboru do dofinansowania 5 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 3 283 900,72 zł. Pozostałe projekty, w tym Miasto Jordanów, z uwagi na brak dostępnej alokacji środków, mimo pozytywnej oceny wniosku zostały umieszczone na liście rezerwowej.