Budżet obywatelski na rok 2022

zmiana wyników

W związku ze znaczną ilością głosów  uznanych przez Zespół Koordynujący Budżet Obywatelski dla Miasta Jordanowa na rok 2022 jako nieważne, Burmistrz Miasta pan Andrzej Malczewski zwrócił się o opinię prawną co do oceny ważności tych głosów.

Zgodnie z otrzymaną opinią prawną dot. oceny ważności głosów oddanych w głosowaniu na Budżet Obywatelski Miasta Jordanowa na rok 2022 stwierdza się – „ w instrukcji wypełniania karty nie wskazano w jaki sposób (odręcznie czy cyfrowo bądź techniką zwielokrotniania) postawić X w kolumnie wybór, mowa jest jedynie o „postawieniu znaku. Nie ma jednoznacznych podstaw do stwierdzenia nieważności głosu w przypadku postawienia znaku X w polu wybór w formie innej niż własnoręczna, o ile spełnione są wszystkie przesłanki ważności głosu określone w § 15 pkt. 2 Regulaminu oraz instrukcji zawartej na karcie”.

Biorąc pod uwagę powyższe Zespół Koordynujący  uznaje 290 głosów oddanych na zadanie „Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las" za ważne.

Tym samym zwycięskim projektem jest projekt  Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las".

Za zaistniałą sytuację przepraszamy autorów projektów i osoby głosujące.

Aby wyeliminować ewentualne wątpliwości przy ocenie ważności głosów w latach kolejnych planuje się dokonać stosownych zmian w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego  tak aby zasady przeprowadzania głosowania zapewniały równość, jednoznaczność i bezpośredniość głosowania.

Wyniki BO 2022

Na projekty tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 2022 łącznie oddano 983 głosów, z czego ważnych głosów oddano 677 głosów, nieważnych 306.

W głosowaniu internetowym ważnych głosów oddano 24, nieważnych 1. Do urn ustawionych w punktach do głosowania wrzucono w sumie 958 kart. Po weryfikacji stwierdzono nieważność 305 głosów, ważnych głosów oddano 653.

         Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

  1. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las" - 203 głosów
  2. „JASKÓŁKA” miejscem spotkań, rekreacji, wypoczynku i aktywności jordanowskich seniorów oraz społeczności lokalnej – etap I roboty budowlano ziemne – 474 głosów

Zwycięskim projektem zostało zadanie ”JASKÓŁKA” miejscem spotkań, rekreacji, wypoczynku i aktywności jordanowskich seniorów oraz społeczności lokalnej – etap I roboty budowlano ziemne”.

Koszt zadania: 60 000,00 zł.

Gratulujemy pomysłodawcy zwycięskiego projektu.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za ciekawe projekty i aktywność w głosowaniu.

Podziękowania składamy również członkom zespołu koordynującego.

Głosowanie BO

Banner BO

Głosowanie trwa od dnia 30 sierpnia do dnia 20 września 2021 r.

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują wszyscy mieszkańcy Miasta Jordanowa (w przypadku głosowania osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2022),  w głosowaniu niejawnym.

 Zachęcamy mieszkańców do głosowania !

Lista projektów poddanych pod głosowanie (wg kolejności wylosowanego miejsca na karcie do głosowania):

  1. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las" (szacunkowy koszt   60 000,00) Skan do pobrania (PDF, 3,08MB).
  2. „JASKÓŁKA” miejscem spotkań, rekreacji, wypoczynku i aktywności jordanowskich seniorów oraz społeczności lokalnej – etap I roboty budowlano ziemne (szacunkowy koszt   60 000,00) Skan do pobrania (PDF, 2,88MB).

Głosować można poprzez:

  • zarejestrowanie konta i oddanie głosu na portalu: https://konsultacje.jordanow.pl/ (wymagana rejestracja i utworzenie konta użytkownika -  podania Imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz hasła oraz adresu) Po weryfikacji użytkownika przez administratora użytkownik otrzymuje wiadomość SMS z jednorazowym kodem, służącym do aktywacji konta. Na jeden numer telefonu możliwa jest aktywacja maksymalnie 3 kont użytkownika.   Rejestracja pełnego konta użytkownika jest czynnością jednorazową i umożliwia udział w głosowaniach w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego, a także w konsultacjach społecznych.
  • pobranie karty w wyznaczonych punktach w godzinach pracy tych instytucji (Urząd Miasta Jordanowa, ul Rynek 1 – sekretariat; Jordanowskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców, ul. Rynek 2) i złożenie jej do urny.

Głosować można jednorazowo, wybierając jedno zadanie.

Głosowanie wymaga podania nr PESEL, imienia i nazwiska.

Bezpośredni link do głosowania

Do pobrania: karta do głosowania (DOCX, 24KB)

Ogłoszenie zwycięskiego projektu 23.09.2021 r. !!!

Zwycięski projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Jordanowa w 2022 r., jeżeli w głosowaniu weźmie udział co najmniej 500 mieszkańców Miasta!!!

 

Ostateczna lista propozycji zadań

Banner BO

Ostateczna lista propozycji zadań
które zostają poddane pod głosowanie mieszkańców

  1. Poprawa jakości życia mieszkańców Jordanowa poprzez remont i podniesienie atrakcyjności drogi, prowadzącej na górę Przykiec "Krętą ścieżką poprzez las"  
  2. „JASKÓŁKA” miejscem spotkań, rekreacji, wypoczynku i aktywności jordanowskich seniorów oraz społeczności lokalnej – etap I roboty budowlano ziemne

Głosowanie rozpocznie się dnia 30 sierpnia i potrwa do dnia 20 września 2021 r.

Ogłoszenie zwycięskiego projektu 23.09.2021 r. !!!

Więcej informacji o projektach na stronie internetowej https://konsultacje.jordanow.pl

termin składania projektów

BO logo

TERMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW

od 14 czerwca 2021 r. do 5 lipca 2021 r.


na formularzu zgłoszenia, który jest dostępny na stronie internetowej https://www.jordanow.pl lub w siedzibie Urzędu oraz obowiązkowo zamieścić go w Internecie poprzez wypełnienie formularza na stronie https://konsultacje.jordanow.pl a następnie złożyć w sekretariacie Urzędu w terminie do 5 lipca do godz.: 14:30.

KTO MOŻE SKŁADAĆ

Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Miasta (w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego wyrażona podpisem na formularzu zgłoszenia).

Zadanie musi uzyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców Jordanowa
Więcej informacji na: https://konsultacje.jordanow.pl

Do pobrania: