ogłoszenia i komunikaty


Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta Jordanowa

         Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), a także w nawiązaniu do podjętej przez Radę Miasta Jordanowa Uchwały Nr XXXIII/304/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów miasta Jordanowa, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/314/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/304/2022 Rady Miasta Jordanowa z dnia 23 czerwca 2022 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta Jordanowa, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Miasta Jordanowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 4 lipca 2023 r. do 25 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, w godzinach pracy urzędu oraz przez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Jordanowa na stronie internetowej:  www.bip.malopolska.pl/umjordanow

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 5 lipca 2023 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów.

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu planu miejscowego. Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. 

Uwagi do projektu planu miejscowego oraz uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, ustnie do protokołu, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2023 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Jordanów.

Burmistrz Miasta JordanowaZałączniki do pobrania:

1. PONŚ Jordanow MPZP
2. Uchwała 22052023
3. Wzór uwagi
4. Oświadczenie POŚ
5. MPZP


Grupa DOEKO Group Sp. z o.o. zaprasza wszystkich przedsiębiorców działających na terenie naszej gminy na bezpłatny webinar pt.
Finansowe wsparcie na OZE w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki” 
który odbędzie się 28 czerwca 2023 roku o godzinie 14.00.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy zarejestrować się poprzez poniższy link:

https://doekogroup.clickmeeting.com/przedsiebiorcy-webinar

Zaproszenie dla przedsiebiorcow 002

Informacja

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej informuje, że od dnia 13.06.2023r. nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego drogi powiatowej nr 1685K w Łętowni spowodowane robotami drogowymi (na długości 1,5km od marketu Groń do os. Wichrowa). Utrudnienia potrwają do 10.07.2023r.


zamkn.drogi Letownia

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Osiedla  Miasta Jordanowa

 

z a p r a s z a 

 

mieszkańców Miasta Jordanowa na  ogólne zebranie  w dniu 12 czerwca  2023 roku

/poniedziałek/ o godz. 15.00

 

w sali obrad Urzędu Miasta Jordanowa

 

Tematyka zebrania:

  • Sprawy wodno-kanalizacyjne
  • Budowa sieci gazowej w mieście
  • Inwestycje w mieście
  • Zagadnienia związane z programem „Czyste powietrze”
  • Sprawy bieżące

Za Zarząd

     Krystyna Kołat

Dnia 16 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 13.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa odbędzie się

XLII Sesja Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad sesji: 
  
   1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
   2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
   3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
   4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres międzysesyjny. 
   5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Jordanów za rok 2022, - debata na przedstawionym Raportem.
   6. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Jordanowa.
   7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za 2022 rok. 
         1) sprawozdanie finansowe Miasta Jordanowa za rok 2022,
         2) sprawozdanie Burmistrza Miasta Jordanowa z wykonania budżetu za 2022 r.,
         3) informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Jordanowa,
         4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022,
         5) stanowisko wynikające z wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa dotyczące absolutorium za rok 2022,
         6) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku w sprawie absolutorium Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jordanowa,
         7) opinie Komisji Rady Miasta
         8) dyskusja,
         9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.

    8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu Miasta Jordanowa za rok 2022.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
   10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
   11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Jordanowa do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
   12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do ceny odprowadzanych ścieków na terenie Miasta Jordanowa.
   13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego.
   14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Jordanów.
   15. Opinia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Jordanowa za rok 2022.
   16. Wolne wnioski i informacje.
   17. Zamknięcie sesji.

Jordanów, dnia 02.06.2023 r.