Ogłoszenia i komunikaty

Dnia 5 sierpnia 2022 r. (piątek) o godz. 9.00

w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

 Porządek obrad Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2022 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jordanowa.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Jordanów.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie petycji Rady Miasta Jordanowa do Sejmiku Województwa Małopolskiego o podjęcie zmian w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 r.
 7. Inne sprawy bieżące.

Jordanów, 28.07.2022 r.


Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Jordanowie zapraszają
do wzięcia udziału w II edycji konkursu na tradycyjny wypiek "Jordanowskich Murzynków".

Finał konkursu podczas "Dni Ziemi Jordanowskiej": 14 sierpnia 2022 r.
Szczegóły znajdują się w regulaminie poniżej.


Do pobrania:

1) Regulamin (pdf, 135KB)
2) Załącznik nr 1 (pdf, 90KB)
3) Załącznik nr 2 (pdf, 112KB)


 Plakat II edycja konkursu

Badanie osteoporozy:

21 lipiec 2022 – Sucha Beskidzka
Szpital ul. Szpitalna 22 

www.osteoporozakrakow.pl

Mobilna pracownia densytometryczna – Osteobus

Zapisy telefonicznie pod numerem 512 351 600.

Cena jednego badania wynosi 45 złotych

Diagnostykę przeprowadzi personel MD Multi Diagnostica z Krakowa.

Nie jest wymagane skierowanie od lekarza.

Osteoporoza jest chorobą dotykającą coraz większej liczby osób w naszym kraju. Cierpi na nią około 2,7 miliona ludzi. Rozwija się bezobjawowo.
Powoduje zmiany w strukturze kości, przez co są coraz słabsze oraz bardziej podatne na złamania. Najczęściej zapadają na nią kobiety po menopauzie.
Według statystyk na osteoporozę choruje co trzecia kobieta po 50 roku życia.
Nie jest to jednak wyłącznie choroba kobiet - zapadają na nią również mężczyźni, a także osoby młode.
W osteobusie powinny zbadać się także osoby palące papierosy, pijące duże ilości kawy, alkoholu, ale również spożywające zbyt mało przetworów mlecznych.

Densytometria jest podstawowym badaniem, które umożliwia rozpoznanie osteoporozy, również w jej stadium bezobjawowym, czyli przed złamaniem kości, czy kręgosłupa. Metoda ta precyzyjnie mierzy masę kostną - z dokładnością do 1%.
Jest to rodzaj badania wykorzystującego niewielkie dawki promienia rentgenowskiego. O wiele niższe niż przy klasycznym zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej, czy kości. Eksperci podkreślają, iż wyniki mogą sygnalizować konieczność uzupełnienia witaminy D3 oraz wapnia w diecie.

Badanie jest bezbolesne. Polega na radiologicznym pomiarze tkanki kostnej z kręgosłupa lędźwiowego lub szyjki kości udowej.
Nie trzeba się do niego przygotowywać. Trwa zaledwie kilka minut.
Konieczne jest jedynie zdjęcie biżuterii oraz metalowych elementów.
Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia pomiaru jest ciąża.

Zapraszamy na badania.

mgr inż. Marcin Marzec
dyrektor

MD Multi Diagnostica
Podmiot Leczniczy nr księgi 000000188088
ul.Niewodniczańskiego 25f
30-698 Kraków

www.multidiagnostica.pl
www.osteobus.pl
www.rentgenkrakow.pl

Badanie SuchaB m

osteobus

Zmiana terminów składania wniosków o świadczenie pieniężne „40 zł” za zapewnienie zakwaterowania
i wyżywienia
obywatelom Ukrainy

Podmioty, w szczególności osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy powinny niezwłocznie składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy „40 zł” w następujących terminach:

 • Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2022 r.

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminu (po 31 lipca 2022 r.) pozostawia się bez rozpoznania.

 • Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu, w którym zostało zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie.

Zatem, jeżeli osoba zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie np. do 20 lipca 2022 r., to czas na złożenie wniosku ma tylko do 20 sierpnia 2022 r.

Wnioski złożone z uchybieniem terminu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem pozostawia się bez rozpoznania.

 • Podmioty, w szczególności osoby fizyczne, które zapewniły przed dniem 30 kwietnia 2022 r. zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL zobowiązane są złożyć wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy najpóźniej do 15 lipca 2022 r.

Wniosek winien być złożony na formularzu wniosku o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obowiązującym przed dniem 30 kwietnia 2022 r., określony Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r..

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminu (po 15 lipca 2022 r.) pozostawia się bez rozpoznania.

Przypominamy, że świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i  wyżywienia,  nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.

Informujemy, również, ze z początkiem lipca br. wszedł w życie przepis pozwalający  przedłużyć okres wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania
i wyżywienia  w wysokości 40 zł na okres dłuższy niż 120 dni dla  następujących obywateli Ukrainy:

 • Osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 • Osobom posiadającym dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje za ww. osoby niepełnosprawne, za osoby sprawujące nad nimi opiekę oraz za każde małoletnie dziecko tych osób.

 • Osobom, które ukończyły 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni).
 • Kobietom w ciąży.
 • Osobom wychowującym dziecko do 12 miesiąca życia.
 • Osobom samotnie sprawującym na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci.

Świadczenie przysługuje za ww. osoby oraz  za każde małoletnie dziecko tych osób.

 • Małoletnim, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnim, którzy przed przybyciem na terytorium RP byli umieszczeni w pieczy zastępczej.

Świadczenie przysługuje za małoletnich, za opiekunów tymczasowych oraz za  wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Ważne!

Świadczenie pieniężne przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.
Przyznanie lub wypłata świadczenia pieniężnego może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, której dokonują upoważnieni pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. 3 Maja 2 34-240 Jordanów.

Bezpieczne Wakacje

„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”
Zapraszamy od godziny 14:00 24 lipca 2022: Jordanów Rynek, Parking za Urzędem Miasta

Więcej informacji na stronie internetowej: https://sucha-beskidzka.policja.gov.plPlakat bezpieczne wakacje 2022

Podkategorie