Ogłoszenia i komunikaty

Logo ratusz

Zarządzenie nr 55/2020
Burmistrza Miasta Jordanowa
z dnia 15.05.2020 r.

Na podstawie § 13 i § 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 792) zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Interesantów, jak również pracowników Urzędu Miasta Jordanowa wprowadza się następujące ograniczenia w sposobie działalności Urzędu:

 1. Od dnia 18 maja 2020r. dopuszcza się możliwość bezpośredniej obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu; przy czym w/w obsługa możliwa jest jedynie w specjalnie wyznaczonych ku temu miejscach znajdujących się na parterze Urzędu.
 2. Wprowadzony zostaje (do odwołania) zakaz swobodnego wstępu Interesantów do pozostałych pomieszczeń Urzędu, przy czym powyższy zakaz nie dotyczy spraw, w których osobista wizyta w/w pomieszczeniach pozostaje konieczna, a jej termin został wcześniej uzgodniony z osobą prowadzącą sprawę lub z właściwym referatem.
 3. Wprowadza się obowiązek zakrywania nosa i ust przez Interesantów zgodnie z wymogami § 18 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 792), z wyjątkami wynikającymi z § 18 ust. 2 i 3 w/w Rozporządzenia.
 4. Interesanci poza obowiązkiem wynikającym z pkt. 3 powyżej, podczas korzystania z możliwości bezpośredniej obsługi w Urzędzie pozostają zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej udostępnianych przez Urząd tj. rękawiczek jednorazowych oraz środków dezynfekujących, które znajdują się przy wejściu do Urzędu.
 5. Zobowiązuje się Interesantów, którzy korzystają z możliwości bezpośredniej obsługi w Urzędzie do zachowania odległości od innych osób wynoszącej, co najmniej 2 metry.
 6. W przypadku prowadzonych postępowań zmierzających do udzielenia zmówienia publicznego, sesje otwarcia ofert przeprowadza się w siedzibie Urzędu, w pomieszczaniu do tego wyznaczonym na parterze Urzędu (sala USC) z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Osoby biorące udział w sesji otwarcia ofert zobowiązane są do dezynfekcji rąk, używania rękawiczek jednorazowych oraz zasłaniania ust i nosa.
 7. Od 18 maja 2020r. umożliwia się Interesantom składanie pism bezpośrednio na Dzienniku Podawczym Urzędu, który znajduje się na parterze budynku Urzędu.
 8. Do odwołania umożliwia się umieszczanie korespondencji w urnie znajdującej się przy wejściu do siedziby Urzędu, niezależnie od innych form komunikacji z Urzędem.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez publikację w BIP Urzędu Miasta Jordanowa oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. 

§ 3

Wraz z wejściem w życie niniejszego zarządzenia uchyla się Zrządzenie nr 52/2020 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 22.04.2020 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Logo ratusz

K O M U N I K A T

MAŁOPOLSKIEGO

WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 18 maja do 7 czerwca 2020 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.

Przynęta jest mieszaniną mączki rybnej, tłuszczu bydlęcego, parafiny i tetracykliny w kolorze szarozielonym. W jej wnętrzu umieszczona jest plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy z opisem zawartości.            

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

 nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu;

 • kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji;
 • nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa.

W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej.

W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia szczepień, proszę wszystkich mieszkańców województwa  o dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie przepisów i zaleceń.

WSZELKICH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH AKCJI SZCZEPIENIA LISÓW UDZIELAJĄ:

WOJEWÓDZKI  INSPEKTORAT  WETERYNARII  W KRAKOWIE – tel.:  (12)  293 10 00 POWIATOWE  INSPEKTORATY  WETERYNARII :

 

 

   

        w Bochni                  

-  tel.: (14) 612-34-13    

w Nowym Sączu    

- tel.: (18) 441-24-01

        w Brzesku             

-  tel.: (14) 663-47-50

w Nowym Targu   

- tel.: (18) 266-23-61

        w Chrzanowie      

-  tel.: (32) 212-12-96

w Olkuszu             

- tel.: (32) 643-04-55

w Dąbrowie Tarnowskiej 

-  tel.: (14) 642-43-15    

w Oświęcimiu       

- tel.: (33) 843-29-95

        w Gorlicach          

-  tel.: (18) 352-67-02

w Proszowicach    

- tel.: (12) 386-17-75

w Krakowie

-  tel.: (12) 411-25-69

w Tarnowie           

- tel.: (14) 628-60-90

w Limanowej         

-  tel.: (18) 337-17-61

w Wadowicach     

- tel.: (33) 823-34-22

w Miechowie          

-  tel.: (41) 383-18-29

w Wieliczce           

- tel.: (12) 278-31-12

w Myślenicach       

 

-  tel.: (12) 272-08-19       

 

 

                                      

                           

        MAŁOPOLSKI

                                                                                                  WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

                                                                                                    AGNIESZKA SZEWCZYK - KUTA      

Logo ratusz

Zgodnie z informacją od Nadleśnictwa Myślenice przekazujemy, iż w okresie maj - grudzień nadleśnictwo planuje wykonanie prac z zakresu gospodarki leśnej związanych z wyrębem drzew w bezpośrednim sąsiedztwie dróg zarządzanych przez Miasto Jordanów tj. ul. Borowikowa oraz ul. Dziechciarza. Prace związane ze ścinką drzew mogą stwarzać potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników ww. odcinka drogi. W pobliżu granic powierzchni roboczej Nadleśnictwo ustawi znaki zakazujące wstępu do lasu, a drzewa obalone na drogę będą usuwane bezpośrednio po ścince.

Chuligani

W ostatnich dniach t.j.12 i 15 maja stwierdzono zniszczenie na ul. Zakopiańskiej szyb na dwóch przystankach BUS. Wandale niszczą mienie które służy nam wszystkim. Koszty wymiany szyb, remontu zdewastowanego przystanku to spory wydatek.

Wandale dewastujący przystanki co pewien czas nie zważając na to, że za zniszczenie mienia publicznego grożą im surowe kary.

Logo ratusz

W dniu 18 maja 2020 r. (poniedziałek) na Targowisku  Miejskim w Jordanowie dopuszczona będzie sprzedaż  płodów rolnych, rozsad, artykułów spożywczych, środków czystości tylko dla handlowców posiadających rezerwacje z placu A i B

Pozostałe artykuły t.j art. przemysłowe, odzież   zostają dopuszczone do sprzedaży w dniu 18 maja 2020r. tylko przez osoby posiadające  rezerwacje na placu A

Handlowcy z placu B zostaną dopuszczeni do sprzedaży w dniu 25 maja 2020r.

Handel odbywał się będzie zamiennie dla poszczególnych handlowców z poszczególnych placów z zachowaniem wszelkich obowiązujących obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.( tj. zachowaniem odpowiedniej odległości pomiędzy stanowiskami )

Wymogi organizacyjne:

Na targowiska zostaną wpuszczeni tylko handlowcy którzy posiadają stałą  rezerwację.

liczba stanowisk handlowych została ograniczona i będą wyznaczane przez obsługę targowiska;

 • wjazd kupców możliwy jest tylko do godziny 7:00 (dotychczasowa rezerwacja miejsca do handlu nie obowiązuje);
 • miejsce handlowe  będą wyznaczane z  ok 3 m przerwą miedzy stoiskami

Dla bezpieczeństwa sprzedawców i kupujących prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się ściśle do  zaleceń odpowiedzialnych służb.

W przypadku, stwierdzenia niezachowania wymogów odległości między kupującymi lub jakichkolwiek innych przesłanek powodujących zagrożenia, obsługa targowiska zmuszona będzie usunąć osoby które nie podporządkują się  poleceniom.