Zarządzenie Nr 64/2022
Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 17 listopada 2022 r.


w
sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Jordanowa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w Jordanowie dla dzieci i młodzieży w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia
31 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 i art. 190 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1a, art. 11 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Jordanowa
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w Jordanowie dla dzieci i młodzieży w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 § 2.

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1, określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki do pobrania:

1. Warunki konkursu (44kB)
2. Druk oferty (110 kB)
3. Wzór sprawozdania (180 kB)