Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2020

I. Opisowe sprawozdanie z zakresu realizacji współpracy pozafinansowej i finansowej (rezultaty i efekty) wraz z rekomendacjami do projektu na rok kolejny

Program współpracy Gminy Miasto Jordanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020 przyjęty, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, UCHWAŁĄ Nr XI/89/2019 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 06 listopada 2019 r.

Działalność organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego jest kluczowym elementem zmierzającym do określania, a następnie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców. Jest narzędziem wykorzystującym znajomość potrzeb danego środowiska, które sprzyja zwiększeniu aktywności i spójności społeczności lokalnej. Organizacje są ważnym partnerem gminy w wykonywaniu jej zadań publicznych ze względu na rozległość zakresu podejmowanych zadań i ich społeczny charakter oraz wzrastający poziom realizowanych zadań.

Organizacje pozarządowe są gotowe do współpracy, rośnie ich aktywność i znaczenie lokalne. To właśnie dzięki coraz większej aktywności podejmowanej na terenie Miasta, organizacje pozarządowe stały się cennym partnerem dla samorządu. Główną cechą tych relacji jest współpraca. Doświadczenia zdobyte w zakresie współpracy w poprzednich latach, a także w ostatnim okresie pozwalają na dalsze pogłębianie partnerskiej współpracy. Głównymi obszarami działalności naszych organizacji są:

 1. działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie w tym niepełnosprawnych,
 2. ochrona i promocja zdrowia,
 3. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 4. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej kultury fizycznej,
 5. działalność na rzecz osób wykluczonych społecznie w tym niepełnosprawnych,
 6. kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Realizując Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. władze Miasta współpracowały z organizacjami pozarządowymi poprzez:

1. POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca niefinansowa odgrywa istotną rolą przy realizacji zadań publicznych. Odbywa się z wykorzystaniem potencjału zarówno materialnego jak i osobowego każdego z partnerów. Niefinansowa forma współpracy to także tworzone na zasadzie partnerstwa zespoły koordynujące współpracę przy realizacji konkretnych zadań publicznych. Współpraca pozafinansowa obejmowała m.in.:

 1. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,
 2. promocji działalności organizacji pozarządowych (m.in. poprzez zamieszczanie informacji o podejmowanych inicjatywach na stronie internetowej Urzędu, tablicach ogłoszeń),
 3. konsultowanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych spraw, które w sposób bezpośredni lub pośredni mogą wpływać na realizację wykonywanych działań, w tym projektów uchwał Rady Miasta dotyczących organizacji pozarządowych,
 4. przekazywanie organizacjom pozarządowym informacji o realizacji zadań publicznych, o ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych oraz o sposobach ich rozstrzygnięć,
 5. informowanie o możliwościach pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, m.in. poprzez organizację spotkań konsultacji, korespondencję mailową,
 6. obejmowanie patronatem Burmistrza Miasta przedsięwzięć realizowanych na rzecz Miasta i Jego Mieszkańców.

 

 1. konsultowanie projektów aktów normatywnych i podjęcie uchwał:
  Jedną z form działalności na rzecz udziału mieszkańców, w tym także organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów lokalnych są konsultacje społeczne. Dzięki temu procesowi Miasto pozyskuje opinie, stanowiska czy propozycję od organizacji, których bezpośrednio lub pośrednio dotkną skutki proponowanych przez Urząd działań.
  1. program współpracy
   Uchwałą Nr XVIII/156/2020 Rady Miasta Jordanowa z dnia 22 października 2020 r.  roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021;
  2. budżet obywatelski
   W roku 2020 z uwagi na stan epidemii  COVID-19 nie uruchomiono procedury wdrażania zadań w ramach budżetu obywatelskiego.
 2. kontrola
  Miasto Jordanów poddało kontroli sprawozdanie z realizacji i dokumenty księgowe dotyczące realizacji zadań powierzonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego oraz zadania zlecone w innych trybach.
 3. rekomendacje do projektu na kolejne lata:
  1. zwiększenie efektywności działań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb społecznych mieszkańców dzięki wspólnej ich realizacji i dobremu ich rozpoznaniu,
  2. integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań  publicznych,
  3. uzupełnienie tych obszarów działań gminy, które nie są realizowane przez gminne jednostki organizacyjne,
  4. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie i tradycję,
  5. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, m.in. poprzez działania takiej jak „inicjatywa lokalna”, budżet obywatelski
  6. racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,
  7. pobudzanie aktywności społecznej w środowisku lokalnym i w regionie oraz wzmacnianie potencjału organizacji,
  8. poprawę współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym a samorządem gminy,
  9. promocję organizacji pozarządowych i wspieranie ich inicjatyw.
  10. stworzenie możliwości dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych, 
  11. rozwijanie istniejących oraz wprowadzanie nowych form konsultacji (portal konsultacji).
2. FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY
 • wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,
 • powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

W 2020 r. Urząd Miasta przekazał organizacjom pozarządowym kwotę 149 890,71 zł.

Dzięki przekazanym środkom finansowym zrealizowano wiele wartościowych   przedsięwzięć, które wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców.  

II. FINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY

WSKAŹNIKI OCENY  REALIZACJI PROGRAMU:
 1. liczba i rodzaje otwartych konkursów ofert
  I. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  lp. Liczba konkursów ofert 
  Liczba ofert złożonych w konkursach 
  Liczba umów zawartych na realizację zadania oraz  Liczba organizacji realizujących zadania publiczne   Wysokość kwot udzielonych dotacji uwagi 
   1 1 5 5  5 Ludowy Klub Sportowy „Jordan” w Jordanowie Umowa nr PUiPPR.8141.4.1.1.2020 z dn. 01.05.2020 r. Przyznana kwota dotacji:  30 000,00 zł  
   2  Uczniowski Klub Sportowy „DELTA”  w Jordanowie  Umowa nr PUiPPR.8141.4.1.2.2020 z dn. 25.05.2020 r. Przyznana kwota dotacji: 6500,00 zł  
   3  Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie, PUiPPR.8141.4.1.3.2020 z dn. 27.07.2020 r. Przyznana kwota dofinansowania 6000,00 zł  
   4  Stowarzyszenie ”Szansa dla edukacji” Umowa nr  PUiPPR.8141.4.1.4.2020 z  dn. 28.07.2020 r. Przyznana kwota dofinansowania  4500,00 zł  
   5  Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Jordanów PUiPPR.8141.4.1.5.2020 z dn. 28.07.2020 r. Przyznana kwota dofinansowania 3000,00 zł  
  Razem dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 50 000,00zł
  II. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
  lp. Liczba konkursów ofert 
  Liczba ofert złożonych w konkursach 
  Liczba umów zawartych na realizację zadania oraz  Liczba organizacji realizujących zadania publiczne   Wysokość kwot udzielonych dotacji uwagi 
   1 2 10 10 9  Umowa Nr PUiPPR.8141.2.1.1.2020 z dnia 10.02.2020 r. pomiędzy Miastem  Jordanów, a Stowarzyszeniem Pomocy Szkole Podstawowej „NASZA SZKOŁA,” w Jordanowie na kwotę 3.000 zł  
   2  Umowa Nr PUiPPR.8141.2.1.2.2020 z dnia 10.02.2020 r. pomiędzy Miastem  Jordanów , a Ochotniczą Strażą Pożarną w Jordanowie (orkiestra) na kwotę: 11.000,00 zł  
   3  Umowa Nr PUiPPR.8141.2.1.3.2020 z dnia 12.02.2020 r. pomiędzy Miastem  Jordanów, a Stowarzyszeniem Trzeźwości „DOM” w Jordanowie,na kwotę: 8.000,00 zł  
   4  Umowa Nr PUiPPR.8141.2.1.4.2020 z dnia 12.02.2020 r. pomiędzy Miastem  Jordanów, a Stowarzyszeniem Trzeźwości „DOM” w Jordanowie, na kwotę: 5.000,00 zł  
   5  Umowa nr PUiPPR.8141.2.1.5.2020 z dnia 17.02.2020 r. pomiędzy Miastem Jordanów, a LKS„JORDAN,” w Jordanowie kwota: 15.000,00 zł  
  6 Umowa nr PUiPPR.8141.2.1.6.2020 z dnia 18.02.2020 r. pomiędzy Miastem Jordanów, a Stowarzyszeniem Kulturalnym Chór „BEL CANTO” na kwotę: 15.000,00 zł  
  7 Umowa Nr PUiPPR.8141.2.1.7.2020 z dnia 13.03.2020 r. pomiędzy Miastem  Jordanów, a Uczniowskim Klubem Sportowym „DELTA” na kwotę: 5.000,00 zł  
  8 Umowa Nr PUiPPR.8141.2.1.8.2020 z dnia 09.06.2020 r. pomiędzy Miastem  Jordanów, a ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Jordanów, na kwotę: 3.000,00 zł. Umowa rozwiązana za porozumieniem stron –zadanie „Wyprawa do Krainy Deszczowców- Biwak z Piosenką” nie zostało zrealizowane  zwrot dotacji w całości
  9 Umowa Nr PUiPPR.8141.2.1.9.2020 z dnia 31.07.2020 r. pomiędzy Miastem  Jordanów , a Stowarzyszeniem „Szansa dla Edukacji” w Jordanowie,  na kwotę 3.000 zł  
  10 *Umowa nr PUiPPR.8141.2.2.1.2020 z dnia 10.08.2020 r. pomiędzy Miastem Jordanów, a a LKS „JORDAN,” w Jordanowie, na kwotę: 25.000,00 z  
  Razem dofinansowanie zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 90 000,00zł
  V. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Jordanowa w zakresie  dowozu uczniów do Ośrodka -Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie
  lp. Liczba konkursów ofert 
  Liczba ofert złożonych w konkursach 
  Liczba umów zawartych na realizację zadania oraz  Liczba organizacji realizujących zadania publiczne   Wysokość kwot udzielonych dotacji uwagi 
   1  1  1  1  1  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi 34 - 231 Juszczyn 542 B Umowa nr 2/S/2020 z dnia 02.01.2020 na kwotę 12.978,83 zł. Wykorzystana  kwota dotacji: 4.890,71 zł  

 2. oferty złożone na podstawie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tzw. małe granty) Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie. Zadanie: „Zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków OSP w Jordanowie,” Umowa nr IRG.525.1.1.2020 z dnia 05.08.2020 r. Przyznana kwota dotacji: 5.000,00 zł
 3. zadania publiczne  realizowane w ramach inicjatywy lokalnej (art.19b-h) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie W 2020 r. nie zostało zrealizowane żadne zadanie w ramach inicjatywy lokalnej.
 4. realizacja Budżetu obywatelskiego w 2020 r. W roku 2020 z uwagi na stan epidemii  COVID-19 nie uruchomiono procedury wdrażania zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

III  Podsumowanie

Miasto kładzie duży nacisk na systematyczne i konsekwentne pogłębianie współpracy z organizacjami pozarządowymi, budowanie wzajemnego zaufania, a poprzez to wspólne podejmowanie działań na rzecz dobra Miasta i jego Mieszkańców. Współpracę gminy z organizacjami pozarządowymi należy ocenić pozytywnie, gdyż miała ona wpływ na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym,  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom, wspieranie działalności kulturalnej, historycznej, wychowawczej i integracji osób starszych. Współpraca to także budowanie wzajemnych relacji i wymiany doświadczeń między mieszkańcami, miastem i instytucjami.

Sporządziła:
Alicja Mentel-Wanciura