Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt „Rocznego Programu Współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

 1. Podstawa prawna konsultacji:
  1. art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
  2. Uchwała XXXIII/297/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
  3. Zarządzenie nr 77/2020 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 11 września 2020 r. w sprawie: Ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 2. Cel konsultacji
  Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu „Rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2021” i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu. Opinie i propozycje zgłaszane w ramach konsultacji pozwolą na opracowanie Programu, który uwzględni zarówno potrzeby organizacji, jak i samorządu.
 3. Termin i formy konsultacji:
  Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego miały możliwość zgłaszania uwag i opinii do projektu konsultowanego Programu w następujących formach:
  1. elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w systemie konsultacji społecznych pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl,
  2. pisemnie na adres: Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów;
  3. osobiście poprzez dziennik podawczy Urzędu Miast Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów;
 4. Uwagi i opinie zgłaszane w ramach konsultacji
  Podczas konsultacji zgłoszono następujące uwagi do Programu:
  Z uwagi na fakt, iż konsultacje Programu pokrywają się z pracami nad projektem budżetu Miasta Jordanowa na 2021 jednostka organizacyjna Miasta - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie zaproponował aby sfera zadań publicznych określona w Rozdziale IV ust.1, pkt 1 została rozszerzona o zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W związku z powyższym zawnioskowano również o wprowadzenie zadania w załączniku nr 1 do Programu w obszarze pomoc społeczna zadania: „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” w formie otwartego konkursu ofert. Zmiany zostały uwzględnione w Programie oraz załączniku.
  Jednocześnie Miasto Jordanów z uwagi na zgłaszane liczne inicjatywy wprowadziło do załącznika kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zadanie publiczne realizowane w ramach inicjatyw lokalnych.
  Ochotnicza Straż Pożarna w Jordanowie zawnioskowała o zwiększenie środków finansowych w pkt. 11 załącznika do Programu – Ratownictwo o ochrona ludności z kwoty 5.000 zł na kwotę 7.500 zł celem zwiększenia wkładu własnego OSP w konkursach ogłaszanych przez inne instytucje i podmioty. Propozycja została uwzględniona w załączniku do Programu z zastrzeżeniem, że ostateczna wysokość środków finansowych zostanie określona w uchwale budżetowej na 2021 rok.
  Podsumowanie przebiegu konsultacji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Jordanowa oraz w systemie konsultacji społecznych: https://konsultacje.jordanow.pl
  Projekt uchwały przekazano pod obrady Rady Miasta Jordanowa celem jego uchwalenia.

Jordanów, dn. 08.10.2020 r