Ogłoszenia i komunikaty

Informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2020 r. został uruchomiony nabór wniosków dla właścicieli lasów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska objętego PROW na lata 2014 – 2020, który potrwa do 11 września 2020 r.

Wnioskodawcy mogą składać ww. wnioski do kierownika biura powiatowego ARiMR, zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedzibą właściciela lasu. W obecnym naborze wniosków istnieje możliwość składania ich również elektronicznie przez platformę ePUAP.

Pomoc może być przeznaczona na realizację inwestycji tj.:

 • przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez:
 • wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 50 lat, lub
 • dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 21 do 60 lat, wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach, lub
 • zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę, lub
 • założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów, lub
 • czyszczenia późne rozumiane jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego w drzewostanie wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych, lub
 • zabiegi ochronne przed zwierzyną polegające na:
 • ogrodzeniu remizy – w przypadku realizacji inwestycji, o której mowa w pkt 3, albo
 • zabezpieczeniu drzewek repelentami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2, albo
 • zabezpieczeniu drzewek osłonkami – w przypadku realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2.

Pomoc jest przyznawana  do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako las. Pomoc może być również przyznana do zalesień PROW, jeśli został zakończony okres wypłacania premii pielęgnacyjnej.

Wodociągi Jordanowskie informują odbiorców, że w dniu 20.08.2020 w godzinach od 09:00 do 15:00, z powodu planowanych prac na głównej magistrali wodociągowej, nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody.

Wyłączeniem zostanie objęta cała sieć wodociągowa

Za utrudnienia przepraszamy.

W dniu 13.08.2020 r. dokonano odbioru prac remontowych w Świetlicy Szkolnej.
Zadanie zostało wykonane zgodnie z projektem autora zadania.
Wyremontowane pomieszczenie zapewni bezpieczne i przyjazne miejsce dla wszystkich dzieci korzystających z zajęć na świetlicy.
Realizator jest w trakcie wyposażania pomieszczenia świetlicy.

O G Ł O S Z E N I E

dnia 20 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00

 

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa

odbędzie się

 

I SESJA    II kadencji

MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW

MIASTA  JORDANOWA

na  którą   z a p r a s z a m y  mieszkańców

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Wręczenie zaświadczeń o wyborze na członka Miejskiej Rady Seniorów II kadencji przez Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta.
 • Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Rady.
 • Wybór Przewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów.
 • Wybór Wiceprzewodniczącego Miejskiej Rady Seniorów.
 • Wybór Sekretarza Miejskiej Rady Seniorów.
 • Wolne wnioski, dyskusja.
 • Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miasta