Ogłoszenia i komunikaty

Dnia 17 listopada 2022 r. (czwartek) o godz. 13.30

 w  sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1 odbędzie się posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

     1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
     2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
     3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
     4. Informacja na temat działalności Przedszkola Miejskiego za rok szkolny 2021/2022.
     5. Informacja na temat działalności Szkoły Podstawowej za rok szkolny 2021/2022.
     6. Inne sprawy bieżące.

Jordanów,  10.11.2022 r.

W imieniu Prezesa i Spółki „Przykiec” informujemy, że z powodu niskiego stanu wody w ujęciu na Przykcu zdroje w mieście zostały zamknięte.
Prosimy mieszkańców o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą.

Informacja dla mieszkańców Miasta Jordanowa w zakresie preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego (węgla)

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) Miasto Jordanów informuje, że spółka NIWA s.j. Stanisław Głuc, 34-234 Osielec 777 prowadzi sprzedaż paliwa stałego (węgla) w ramach zakupu preferencyjnego dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych znajdujących się na terenie Miasta Jordanowa, realizowanego w oparciu o wyżej powołaną ustawę.

Do ceny paliwa, zgodnie z art. 4 ust. 9 ww. ustawy, nie będą doliczane żadne dodatkowe koszty i opłaty, za wyjątkiem kosztów transportu paliwa stałego z miejsca jego składowania do gospodarstwa domowego, w przypadku skorzystania z usługi transportu oferowanej przez ww. sprzedawcę.

Informujemy,  że zgodnie z ww. ustawą, do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 i 1967).

Zakup węgla na ww. warunkach możliwy jest po przedstawieniu zaświadczenia, do którego pozyskania konieczne jest złożenie wniosku. W przypadku osób zamieszkałych na terenie Miasta Jordanowa, wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w Urzędzie Miasta Jordanowa na dzienniku podawczym (sekretariat) w dniach roboczych w godzinach pracy Urzędu. Gotowy do wypełnienia formularz wniosku mogą Państwo pobrać ze strony www.jordanow.pl lub w sekretariacie Urzędu. Wnioski o wydanie zaświadczenia przyjmowane są do dnia 15 kwietnia 2023 r. Zaświadczenia wydawane są w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat.

 

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

załączniki

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm,) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.)   z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia Komunalnego.    

  
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 Burmistrz Miasta Jordanowa
Andrzej Malczewski
Do pobrania: Wykaz nieruchomości (pdf 326 kb)


W ubiegłą sobotę (29 października) na jordanowskie planty powróciła po renowacji figura św. Jana Nepomucena, która uległa zniszczeniu w niedzielę Wielkanocną w wyniku kolizji drogowej.

 

W przypadku problemów z odtworzeniem materiału kliknik tutaj, aby pobrać wideo (mp4, 152Mb).

Podkategorie