Ogłoszenia i komunikaty

Zmiana terminów składania wniosków o świadczenie pieniężne „40 zł” za zapewnienie zakwaterowania
i wyżywienia
obywatelom Ukrainy

Podmioty, w szczególności osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy powinny niezwłocznie składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy „40 zł” w następujących terminach:

 • Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2022 r.

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminu (po 31 lipca 2022 r.) pozostawia się bez rozpoznania.

 • Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w ciągu miesiąca od ostatniego dnia okresu, w którym zostało zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie.

Zatem, jeżeli osoba zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie np. do 20 lipca 2022 r., to czas na złożenie wniosku ma tylko do 20 sierpnia 2022 r.

Wnioski złożone z uchybieniem terminu miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem pozostawia się bez rozpoznania.

 • Podmioty, w szczególności osoby fizyczne, które zapewniły przed dniem 30 kwietnia 2022 r. zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL zobowiązane są złożyć wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy najpóźniej do 15 lipca 2022 r.

Wniosek winien być złożony na formularzu wniosku o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obowiązującym przed dniem 30 kwietnia 2022 r., określony Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r..

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminu (po 15 lipca 2022 r.) pozostawia się bez rozpoznania.

Przypominamy, że świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i  wyżywienia,  nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu.

Informujemy, również, ze z początkiem lipca br. wszedł w życie przepis pozwalający  przedłużyć okres wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania
i wyżywienia  w wysokości 40 zł na okres dłuższy niż 120 dni dla  następujących obywateli Ukrainy:

 • Osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 • Osobom posiadającym dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje za ww. osoby niepełnosprawne, za osoby sprawujące nad nimi opiekę oraz za każde małoletnie dziecko tych osób.

 • Osobom, które ukończyły 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni).
 • Kobietom w ciąży.
 • Osobom wychowującym dziecko do 12 miesiąca życia.
 • Osobom samotnie sprawującym na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci.

Świadczenie przysługuje za ww. osoby oraz  za każde małoletnie dziecko tych osób.

 • Małoletnim, którzy przybyli na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nimi oraz małoletnim, którzy przed przybyciem na terytorium RP byli umieszczeni w pieczy zastępczej.

Świadczenie przysługuje za małoletnich, za opiekunów tymczasowych oraz za  wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Ważne!

Świadczenie pieniężne przysługuje tylko w przypadku, kiedy wnioskujący nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.
Przyznanie lub wypłata świadczenia pieniężnego może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, której dokonują upoważnieni pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. 3 Maja 2 34-240 Jordanów.

Bezpieczne Wakacje

„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”
Zapraszamy od godziny 14:00 24 lipca 2022: Jordanów Rynek, Parking za Urzędem Miasta

Więcej informacji na stronie internetowej: https://sucha-beskidzka.policja.gov.plPlakat bezpieczne wakacje 2022

Susza

W związku z panującą suszą i brakiem opadów atmosferycznych zwracamy się do mieszkańców o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą dostarczaną z sieci wodociągowej i wykorzystanie jej tylko do celów socjalno-bytowych.

Prosimy o powstrzymanie się w najbliższych dniach od podlewania trawników, sadów, ogródków, mycia samochodów oraz napełniania basenów, oczek wodnych z sieci wodociągowej na terenie Miasta Jordanowa.

Wodociągi Jordanowskie Sp. z o.o.
Ul. Rynek 19
34-240 Jordanów

AGP.6845.2.2022                                                                                                                Jordanów, dnia: 27.06.2022 r.

Burmistrz Miasta Jordanowa

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

na wynajem części budynku położonego w Jordanowie przy ul. Piłsudskiego 1 usytuowanego na działkach ewid. nr 5862/1 i 5863, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny nr 21 o pow. 37,15 m2 .

Warunki przetargu:

 • Lokal mieszkalny będzie udostępniony do wglądu w terminie od 18.07.2022 r. - 22.07.2022 r. w godz. 10:00-14:00.
 • Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, Rynek 1, pokój nr 10.
 • Wadium, które upoważnia do uczestnictwa w przetargu wynosi: 200,00 złotych i należy je wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Jordanowa nr 86 8799 0001 0000 0000 8859 0024 w terminie do dnia 25.07.2022 r. do godz. 14:00.
 • Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty wadium.
 • Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT.
 • Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 • Osoba, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od daty przetargu, traci prawo do zwrotu wpłaconego wadium.
 • Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie : 18 26 91 711 – osoba odpowiedzialna Tadeusz Krawczyk

 

Informacje o nieruchomości:

 • Nieruchomość zlokalizowana jest na działkach nr 5862/1, 5863 w Jordanowie przy Piłsudskiego 1, objęta księgą wieczystą

            KW nr KR1B/00034690/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej  Wydział Ksiąg Wieczystych. W opisanym budynku

            znajduje się lokal mieszkalny nr 21 o powierzchni 37,15 m2

 • Budynek wyposażony jest w instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, elektryczną i p-poż oraz c.o. zasilane z lokalnej kotłowni.
 • Budynek znajduje się w strefie centralnej miasta (wejście od Rynku),
 • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Jordanowa przedmiotowy obszar stanowi teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej w obszarze śródmiejskim.(MU2)
 • Nieruchomość wolna od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń osób trzecich.

 

Warunki umowy:

 • Nieruchomość winna by wykorzystywana do jako lokal mieszkalny.
 • Do czynszu najmu netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami.
 • Czynsz płatny miesięcznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca od dnia podpisania umowy.
 • Czynsz najmu podlega waloryzacji co roku o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS.
 • Czynsz najmu nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 • Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony do 10 lat.
 • W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, najemcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów na remont budynku, czy tez zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy i przekazania nieruchomości Wynajmującemu, najemca pozostawia wszelkie nakłady na remont lokalu. Najemcy nie przysługuje za nie zapłata.
 • Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jeżeli Najemca nie uiści czynszu najmu za co najmniej dwa pełne okresy płatności.
 • Szczegółowe warunki najmu, prawa i obowiązki Najemcy i Wynajmującego określa umowa najmu lokalu użytkowego.
 • Wzór umowy najmu dostępny jest do wglądu na stronie internetowej: pl. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu przetargu bez wybrania którejkolwiek

z ofert.      

                                                                                                                                                  Burmistrz Miasta Jordanowa

                                                                                                                                                          Andrzej Malczewski

załączniki do pobrania

AGP.6845.3.2022                                                                                                                         Jordanów, dnia: 27.06.2022 r.

Burmistrz Miasta Jordanowa

ogłasza II ustny przetarg nieograniczony

na dzierżawę 8 nieruchomości  oznaczonych jako działki ewid. nr 2166/45, 2166/46, 2166.47, 2166/48, 2166/49, 2166/55, 2166/56,

2166/58, 2166/61 położonych w Jordanowie przy ul. Kopernika.

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się  w dniu 29.07.2022 r. od godz. 10:00 do godziny 11:45 zgodnie z powyższym harmonogramem w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa, Rynek 1, pokój nr 10.
 2. Wadium, które upoważnia do uczestnictwa w przetargu na dana działkę wynosi: 30,00 złotych i należy je wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Jordanowa   nr 86 8799 0001 0000 0000 8859 0024 w terminie do dnia 25.07.2022 r. do godz. 14:00. Wadium należy wpłacać podając nr działki którego dotyczy wpłata.   
 3. Biorący udział w licytacji powinni posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość, dowód wpłaty wadium.
 4. Do oferowanej stawki czynszu doliczony będzie podatek VAT.
 5. Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 6. Osoba, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od daty przetargu, traci prawo do zwrotu wpłaconego wadium.       
 7. Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać telefonicznie : 18 26 91 711 – osoba odpowiedzialna Tadeusz Krawczyk

 

Informacje o nieruchomości:

 1. Nieruchomości zlokalizowane są w Jordanowie przy ul. Kopernika, objęte księgami wieczystymi  KW nr KR1B/00054168/9, KR1B/00016943/8

prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej  Wydział Ksiąg Wieczystych.

 1. Nieruchomość wolna od obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń osób trzecich.

 

Warunki umowy:

 1. Nieruchomość winna by wykorzystywana pod zabudowę garażem blaszakiem.
 2. Do czynszu dzierżawnego netto doliczony będzie podatek VAT zgodnie z przepisami.
 3. Czynsz płatny miesięcznie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca od dnia podpisania umowy.
 4. Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji co roku o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS.    
 5. Czynsz dzierżawny nie obejmuje podatku od nieruchomości.  
 6. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas oznaczony do 10 lat.
 7. Wszelkie koszty przystosowania nieruchomości do zabudowy garażem blaszakiem ponosi dzierżawca w całości
 8. Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jeżeli dzierżawca nie uiści czynszu dzierżawnego

za co najmniej dwa pełne okresy płatności.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski

 tabela do pobrania

Podkategorie