ogłoszenia i komunikaty

Burmistrz Miasta Jordanowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miasta Jordanowa do 2030 roku”.

Konsultacje obejmują obszar całej Gminy Miasta Jordanowa i są skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Jordanów, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, w szczególności do działających na terenie Miasta organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Konsultacje odbędą się od dnia 8 listopada 2023 r. do 13 grudnia 2023 r. w formie elektronicznej i pisemnej składania uwag i opinii do projektu opracowania z wykorzystaniem systemu konsultacji społecznych. 

Ankietę konsultacyjną można wypełnić:
- pod linkiem do ankiety elektronicznej: Ankieta do konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta Jordanów na lata 2023-2030. - Formularze Google
- w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, Sekretariat Urzędu Miasta
- za pośrednictwem systemu konsultacji społecznych dostępnym pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl

Wypełniona Ankieta Konsultacji projektu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miasta Jordanowa do 2030 roku” należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2023 r. do godziny 23:59:
1) drogą korespondencyjną (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Jordanowa) na adres:
Urząd Miasta Jordanowa, 
ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, 
2) drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3) osobiście do Urzędu Miasta Jordanowa (pod wskazany adres) do sekretariatu w godzinach pracy Urzędu (wtorek, środa, czwartek w godz. 7:30 -15:30, poniedziałek w godz. 7:30 – 16:30, piątek w godz. 7:30 – 14:30),
4) w przypadku wypełnionej ankiety elektronicznej znajdującej się pod adresem https://konsultacje.jordanow.pl,                                                                        

5) pod linkiem do ankiety elektronicznej: Ankieta do konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta Jordanów na lata 2023-2030. - Formularze Google, klikając „Prześlij”
6) ustnie lub pisemnie podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się w dniu: 17 listopada 2023 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w budynku Urzędu Miasta Jordanowa.


Uwagi i opinie złożone po upływie 13 grudnia 2023 r. po godzinie 23:59 pozostaną bez rozpatrzenia. 

Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Jordanowa i mają charakter opiniodawczy.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Andrzej Malczewski


Jordanów, dnia 08 listopada 2023 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

dnia 14 listopada 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa

odbędzie się

IX SESJA  II kadencji

MIEJSKIEJ RADY  SENIORÓW

MIASTA  JORDANOWA

z  proponowanym  porządkiem  obrad:

  • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Przedstawienie porządku obrad.
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  • Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Miejskiej Rady Seniorów.
  • Relacja z wizyty studyjnej w ramach projektu „Seniors activ in socjal and public life” w programie Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy
  • Wręczenie symbolicznego czeku autorowi zwycięskiego zadania – zapewnienia realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Jordanowa na rok 2024.
  • Wolne wnioski, dyskusja.
  • Zamknięcie sesji.

                                                                                                     Przewodnicząca

                                                                                               Miejskiej Rady Seniorów

                                                                                                        Anna Czech

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Jordanowa zawiadamia:

Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 40, 572), art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846, 2185, 2687, z 2023 r. poz. 553) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370, 2687, z 2023 r. poz. 295.),

Burmistrz Miasta Jordanowa zawiadamia:

o wyłożeniu do wglądu publicznego:

„Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Jordanów na lata 2023-2026”

 

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 20.10.2023 r. do 10.11.2023r.  

Dokument jest dostępny na stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/umjordanow,m,426556,projektu-aktualizacji-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe-dla.html

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną
i paliwo gazowe na obszarze miasta mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi:

1) w formie pisemnej - Urząd Miasta Jordanowa, Rynek 1, 34-240 Jordanów;

2) ustnie do protokołu - Urząd Miasta Jordanowa, Rynek 1, 34-240 Jordanów;

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • EPUAP: /43yycb05ux/skrytka

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jordanowa.

 

Zarządzenie Nr 41/2023

BURMISTRZA MIASTA JORDANOWA

z dnia 15.09.2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz w dzierżawę

                                                          

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.), Uchwały  Nr XLIII/390/2023  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  7 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu mienia komunalnego oraz Uchwały Nr XLIII/389/2023 Rady Miasta Jordanowa z dnia 7 września 2023 r                      w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy mienia komunalnego

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem oraz w dzierżawę, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

MIASTA JORDANOWA

Andrzej Malczewski