Funkcjonowanie Ekodoradcy w gminie Miasto Jordanów z dofinansowaniem unijnym

Projekt pt.: „Ekodoradca” miasta Jordanowa, został wybrany do dofinansowania w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działania: Wdrażanie Programu ochrony powietrza, przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość dofinansowania: 499 963,88 PLN

Wydatki ogółem: 588 192,82 PLN

 

pasek

 

 

 

 

 

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - EKODORADCA

Numer naboru: FEMP.02.05-IZ.00-003/23A

Priorytet: Fundusze europejskie dla środowiska

Działanie: Wdrażanie Programu ochrony powietrza

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Jordanów, malownicza miejscowość położona wśród przepięknych krajobrazów, szykuje się do kolejnej transformacji, która ma za zadanie nie tylko poprawić jakość życia mieszkańców, ale także zadbać o środowisko naturalne.

Cele projektu

Celem projektu jest realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego poprzez utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz zatrudnienie Ekodoradcy. W ramach projektu zatrudniony zostanie Ekodoradca w wymiarze 1 pełnego etatu na 36 miesięcy, prowadzone będą lokalne akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony klimatu, poprawy jakości powietrza i wdrażania uchwał antysmogowych dedykowanych dla każdej grupy społecznej. W każdym roku zorganizowane zostaną minimum 4 akcje informacyjno-edukacyjne lub/i wydarzenia poświęcone tematyce ochrony powietrza, klimatu w gminie, programom wsparcia dostępnych na likwidację niskiej emisji, wykorzystaniu OZE. itp. Każdego roku zorganizowane zostaną minimum 2 spotkania z grupami opiniotwórczymi działającymi w Mieście Jordanów. Do zadań Ekodoradcy należeć będzie prowadzenie działań doradczych i informacyjno-edukacyjnych w zakresie OZE, efektywności energetycznej, źródeł ogrzewania, dostępnych programów dofinansowania, uchwały źródeł ogrzewania, dostępnych programów dofinansowania, uchwały antysmogowej, doradztwo lub pomoc dla mieszkańców w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i ich rozliczaniu. Rozwinięciem tych działań będzie: koordynowanie realizacji przyjętej strategii ochrony powietrza(Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego), aby zapewnić trwałość i efektywność prowadzonych działań; prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na poziomie lokalnym, aktywizacja środowisk opiniotwórczych oraz bezpośredni przekaz do mieszkańców; świadczenie pomocy osobom dotkniętym ubóstwem energetycznym w uzyskaniu dofinansowania do inwestycji w poprawę efektywności energetycznej oraz poprzez edukację w zakresie oszczędności energii; pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczonych na ochronę powietrza; mobilizacja mieszkańców do korzystania z dostępnych instrumentów finansowych, umożliwiających wymianę nieefektywnych kotłów grzewczych lub przeprowadzenia termomodernizacji budynku; bezpośrednia pomoc doradcza dla mieszkańców w zakresie wymiany źródła c.o. i c.w.u. oraz modernizacji energetycznej budynku; aktualizacja bazy CEEB na podstawie danych przekazywanych przez właścicieli i zarządców budynków. Ekodoradca będzie również realizował inne zadania, tj.: prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, adaptacji do tych zmian i łagodzenia ich skutków; promowanie działań związanych z oszczędzaniem wody, wykorzystaniem deszczówki; prowadzenie działań wpływających na zachowanie jak i zwiększenie obszarów zieleni miejskiej. W ramach zadania prowadzony będzie punkt obsługi mieszkańców ds. działań ekologicznych, który otwarty będzie co najmniej 96 godzin w miesiącu, 1 dzień w tygodniu co najmniej przez 8 godzin zegarowych. Punkt spełniać będzie zapisy ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, posiadać będzie powierzchnię umożliwiającą właściwe wykonywanie usług oraz miejsce do ekspozycji materiałów informacyjnych i promocyjnych. Punkt zlokalizowany zostanie w siedzibie(budynku) miasta pod adresem Rynek 1.Ponadto, w ramach projektu planowana jest także (np.) adaptacja pomieszczenia na punkt obsługi mieszkańców w gminie i pokrycie kosztów wyposażenia tj. umeblowanie, zakup sprzętu komputerowego. Przygotowana i wdrażana będzie gminna strategia transformacji energetycznej, przygotowany zostanie bilans energetyczny gminy, wyznaczony zostanie potencjał OZE oraz plan wdrożenia wymagań wynikających z programu ochrony powietrza oraz polityki energetyczno-klimatycznej. Przeprowadzone zostaną analizy eksperckie, wdrożone systemy informatyczne, prowadzona będzie inwentaryzacja źródeł ciepła i budynków w ramach CEEB. Zakupiony zostanie także sprzęt do wsparcia prowadzonych działań doradczych, edukacyjnych i inwentaryzacji.

kto jest odbiorcą projektu?

Projekt jest ukierunkowany na korzyści dla mieszkańców miasta Jordanowa i regionu, którzy skorzystają z usług Projekt jest ukierunkowany na korzyści dla mieszkańców miasta Jordanowa i regionu, którzy skorzystają z usług Ekodoradcy. Obecnie teren miasta Jordanowa zamieszkuje 5131 osób (Rejestr Mieszkańców) w 1483 gospodarstwach domowych. Mieszkańcy miasta zatrudnieni są w różnych sektorach. Projekt ma na celu m.in. poprawę jakości życia i środowiska wszystkich mieszkańców poprzez dostarczanie wsparcia, informacji i edukacji ekologicznej. Ekodoradca będzie kluczowym członkiem projektu, pełniącym funkcję doradczą i informacyjną dla lokalnej społeczności. Usługi i porady w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju będą dostępne dla wszystkich chętnych mieszkańców, którzy jako odbiorcy projektu będą czerpać z niego wiele korzyści. Dzięki wsparciu Ekodoradcy, mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania z programów finansowych i dotacji, które pomogą im w modernizacji swoich systemów grzewczych. Te działania wpłyną na poprawę efektywności energetycznej w ich domach, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko i jakość powietrza w regionie. Projekt odpowie też na potrzeby osób niskiego statusu materialnego, które mają trudności w opłacaniu rachunków za energię. Działania projektu mają na celu przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu poprzez analizy, monitorowanie i świadczenie pomocy tym mieszkańcom. Odbiorcami projektu będą również lokalne instytucje, takie jak szkoły, przedszkola, urzędy i centra kultury. Ekodoradca będzie prowadził działania edukacyjne i informacyjne w tych miejscach, aby zwiększyć świadomość ekologiczną wśród pracowników i gości tych instytucji. Projekty edukacyjne skierowane do instytucji edukacyjnych mają potencjał długoterminowy w kształtowaniu proekologicznych nawyków. Projekcje demograficzne wskazują na stabilną lub lekko rosnącą liczbę mieszkańców w Mieście Jordanów w ciągu najbliższych lat. Zróżnicowanie wiekowe będzie wymagało dostosowania działań edukacyjnych do różnych grup wiekowych. Odbiorcami projektu będą także władze lokalne i administracja gminna, ponieważ w ramach projektu opracowana i wdrożona zostanie strategia transformacji energetycznej, monitorowane będzie także zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej. Efektem udziału mieszkańców w projekcie jako jego odbiorców będzie poprawa jakości powietrza w gminie i regionie. Dzięki wymianie nieefektywnych urządzeń grzewczych na ekologiczne rozwiązania oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej, emisja szkodliwych substancji zostanie zredukowana, co wpłynie pozytywnie na zdrowie i komfort życia mieszkańców Miasta Jordanowa.

Wartość dofinansowania: 499 963,88 PLN

Wydatki ogółem: 588 192,82 PLN

Data zakończenia realizacji projektu: 2027-02-28 

tablica

herb

ulotka uchwała antysmogowa 1

ulotkakkk