Inwestycje przy udziale środków zewnętrznych

Logo kapliczki

 W ramach konkursu pod nazwą „Kapliczki Małopolski 2019” z budżetu województwa małopolskiego Miasto Jordanów otrzymało dofinansowanie na realizację prac konserwatorskich przy kamiennym krzyżu przy ul. Kolejowej.

Urząd Miasta Jordanowa zdjęcie

Z informacji, które napłynęły z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wynika, że zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w km 0+000 – 0+089 i w km 0+000 – 0+118,50 na działkach nr ewid. 5878 i 5876 w miejscowości Jordanów, Miasto Jordanów” (dwie części płyty rynku) zgłoszone w ramach naboru wniosków o przyznanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zostało ujęte na liście zadań przeznaczonych do wsparcia i oczekuje na ostateczne zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów.

Dodatkowo informacje otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej wskazują, że zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1685 K Pcim - Łętownia - Jordanów na odcinku od km 16+190 do km 18+599 w miejscowości Jordanów” (ul. Gen. Maczka) realizowane przez Powiat Suski przy współfinansowaniu Miasta Jordanowa zostało również ujęte na przedmiotowej liście.

Przewidywany termin realizacji wskazanych zadań lata 2019-2020.